Motie: Altijd eenden­trapjes in Rotter­damse wateren


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • Eendentrapjes ervoor zorgen dat voornamelijk jonge eenden en andere watervogels vanuit het water de walkant weten te bereiken;
  • Er gelukkig steeds vaker eendentrapjes worden geplaatst in Rotterdamse wateren, maar dat zulke toepassingen nog lang niet altijd voorhanden zijn in de sloten, singels, vijvers, plassen en rivieren in de openbare ruimte;

overwegende dat

  • Eenden en andere watervogels goed gebruik maken van de trapjes, waardoor ze aan de walkant kunnen foerageren of tot rust kunnen komen;
  • Het ontbreken van eendentrapjes ertoe leidt dat jonge eenden het water niet kunnen uitkomen, waardoor onnodig lijden wordt veroorzaakt;

verzoekt het college

  • In alle Rotterdamse wateren eendentrapjes te plaatsen, teneinde de populaties eenden en andere watervogels zo goed mogelijk te bedienen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen