Amen­dement: De Kuip is en blijft een stadion


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City,

Besluit het bestemmingsplan Feyenoord City als volgt aan te passen:

 • Artikel 8 lid 8.1 als volgt te wijzigen:

a. een stadion zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.63;

b. geluidsevenementen zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.34;

c. horeca tot en met categorie 2 uit de Staat van Horeca-activiteiten behorende bij deze regels;

d. dienstverlening;

e. hotel;

f. leisure;

g. kantoren;

h. maatschappelijke voorzieningen;

i. voorzieningen ten behoeve van wandelen, verblijven en spelen, zoals trottoirs, voetpaden en trappen;

j. gebouwde parkeervoorzieningen;

k. voorzieningen voor rijdende en stilstaande voertuigen, zoals rijstroken, fietspaden, parkeerplaatsen;

l. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens behoud en bescherming van de aan het gebied eigen zijnde cultuurhistorische waarden;

m. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals laad- en losvoorzieningen, groen, geluidswerende voorzieningen, water, ontsluitingswegen en -paden en duurzame energievoorzieningen;

 • Artikel 8 lid 8.2.2 sub a te schrappen;
 • Artikel 8 lid 8.2.2 sub b als volgt te wijzigen:

b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;

 • Artikel 8 lid 8.2.2 sub c toe te voegen met de volgende tekst:

a. in afwijking van het bepaalde in artikel 2.4 wordt de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen als volgt gemeten:

 1. vanaf 4.1 m NAP tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
 • Artikel 8 lid 8.5.1 te schrappen;
 • Artikel 8 lid 8.5.2 te schrappen;
 • Artikel 8 lid 8.5.3 als volgt te wijzigen:

De berekende geluidsbelasting bedraagt ten hoogste:

a. als gevolg van geluidsevenementen: 90 dB(C) ter plaatse van bestaande woningen in en in de omgeving van het plangebied;

b. als gevolg van geluidsevenementen: 95 dB(C) ter plaatse van overige woningen in het plangebied; c. als gevolg van voetbalwedstrijden 70 dB(A) in de avond ter plaatse van nieuwe geluidsgevoelige functies;

d. het aantal geluidsevenementen bedraagt maximaal 12 per jaar;

e. de maximale duur van een geluidsevenement bedraagt 12 uur;

f. voetbalwedstrijden en geluidsevenementen mogen niet in de nachtperiode (vanaf 24.00 uur) plaatsvinden;

g. voetbalwedstrijden mogen maximaal 50 keer per jaar plaatsvinden;

h. geluidsevenementen mogen ten hoogste 3 dagen achter elkaar plaatsvinden. Indien twee of drie dagen achter elkaar een geluidsevenement plaatsvindt, mag slechts één van deze geluidsevenementen meer dan 5 uur duren en moet dit geluidsevenement uiterlijk om 24.00 uur eindigen. De overige geluidsevenementen mogen maximaal 5 uur duren en moeten uiterlijk om 23.00 uur eindigen;

i. per jaar mogen maximaal 6 geluidsevenementen plaatsvinden, die eindigen tussen 23.00 uur en 24.00 uur waarbij de volgende dag een reguliere werkdag is;

 • Artikel 8 lid 8.5.4 te schrappen;
 • Artikel 8 lid 5.5 te schrappen;
 • Artikel 8 van toepassing te laten zijn voor het gedeelte van de locatie met bestemming GD-DSZ die grenst aan de locaties waarop Artikel 8 en Artikel 23 van toepassing zijn en de verbeelding van het bestemmingsplan Feyenoord City overeenkomstig aan te passen;
 • Artikel 23 te schrappen, Artikel 8 van toepassing te laten zijn voor de locatie van Artikel 23 en de verbeelding van het bestemmingsplan Feyenoord City overeenkomstig aan te passen;
 • De maximale bouwhoogte voor de locatie waarop Artikel 8 van toepassing is, te stellen op 70 meter en de verbeelding van het bestemmingsplan Feyenoord City overeenkomstig aan te passen.

----------

Toelichting:

Wij willen dat De Kuip een volwaardig voetbalstadion blijft, nu en in de toekomst. Mét de mogelijkheid tot uitbreiding. Dit amendement voorziet hierin. Het schrappen van enkele leden van Artikel 8 is noodzakelijk om de status van De Kuip als stadion te handhaven en er geen misverstand over te laten bestaan dat De Kuip dat in de toekomst ook zal zijn. Het (gedeeltelijk) schrappen van Artikel 9 en Artikel 23 en het breder van toepassing verklaren van Artikel 8 is nodig om in de toekomst te borgen dat er voldoende ruimte is voor De Kuip om uit te kunnen breiden. Dit amendement moet in samenhang worden bezien met het amendement ‘Meer woningen’ dat eveneens wordt ingediend.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Afwegingskader toepassing voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten

Lees verder

Amendement: Meer woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer