Amen­dement: Het Schie­block blijft in originele staat


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schiekadeblok,

Besluit:

I

  • De tekstpassage in artikel 5.2.2. onder e en f te schrappen;
  • In de verbeelding de aanduidingen ‘sba-1’ en ‘sba-2’ te schrappen;
  • In de verbeelding de aanduiding ‘sba-3’ in de bestemming ‘Gemengd-2’ te wijzigen in ‘sba-1’;
  • De tekstpassage in artikel 5.2.2 onder g:

ter plaatse van 'specifieke bouwaanduidingen - 3' geldt dat vanaf 42 meter de maximale bouwhoogte mag worden overschreden tot 200 meter, met dien verstande dat de bouwmogelijkheid die wordt geboden met sba-1 en sba-2, komt te vervallen wanneer dit hoogteaccent wordt gerealiseerd;

te wijzigen in:

ter plaatse van 'specifieke bouwaanduidingen - 1' geldt dat vanaf 42 meter de maximale bouwhoogte mag worden overschreden tot 200 meter, met dien verstande dat de bouwmogelijkheid die wordt geboden met sba-2 en sba-3, komt te vervallen wanneer dit hoogteaccent wordt gerealiseerd. Daar waar geen bouwhoogte op de verbeelding is opgenomen, geldt eveneens dat vanaf 42 meter mag worden gebouwd;

  • Tekstpassages in de toelichting op bladzijden 33 en 68 waarin gewag wordt gemaakt van aanduidingen ‘sba-1’, ‘sba-2’ en sba-3’ aan te passen zodat dit kloppend wordt de wijziging in de planregels van artikel 5.2.2;
  • De afbeelding van de torenvarianten op bladzijde 68 te wijzigen zodat deze kloppend worden met de wijziging in de planregels van artikel 5.2.2.

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Wij willen maximaal behoud van het cultuurhistorische waardevolle Schieblock, overeenkomstig het Stedenbouwkundig plan dat het college op 18 januari 2022 heeft vastgesteld. Daarin staat: “De positie van de Schieblocktoren stond in Model 2A deels in het Schieblock, waardoor een deel van het Schieblock moest worden gesloopt en met de constructie van de toren teruggebouwd moest worden. De huidige Schieblocktoren staat 5 meter los van het Schieblock. De intentie is het bestaande Schieblock en haar ecosysteem te behouden.” Hier wordt dus door het college positie bepaald ten opzichte van de variant in Model 2A, onderdeel van de nota van uitgangspunten uit 2020.

Gek genoeg wijkt het college met dit bestemmingsplan weer af van haar eigen besluit over de stedenbouwkundige opzet van het Schiekadeblok. Wij willen dit tegengaan en denken dat dit het beste kan worden geborgd met het schrappen van de mogelijkheid de nieuwe Schieblocktoren op of deels op het Schieblock te positioneren. Zo blijft er één mogelijkheid over, wat ook meer duidelijkheid verschaft voor andere belanghebbenden in het gebied. Dit amendement voorziet hierin.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Stadslandbouw mogelijk op panden Delftsestraat

Lees verder

Motie: Actieplan tegen stroperij in de Rottemeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer