Maak de gebieden verant­woor­delijk voor spelen


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018,

constaterende dat

  • De locatie van speelplaatsen en de keuze voor speeltoestellen thans door het stadsbestuur worden gemaakt;

overwegende dat

  • Het wenselijk is het aanbod van speelplaatsen en speeltoestellen af te stellen op de behoeften van wijk of straat;
  • Gebiedscommissies, als ogen en oren van de wijk, een goed inzicht hebben over het nut van speelplaatsen op bepaalde locaties in de stad;

voorts overwegende dat

  • De Rekenkamer Rotterdam onlangs heeft geconcludeerd dat er vraag is naar wijk- en buurtgericht maatwerk en betere interactie tussen stadsbestuur en gebiedscommissies;

verzoekt het college

  • De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van speelplaatsen en speeltoestellen onder te brengen bij de gebiedscommissies, waarbij het stadsbestuur het budget blijft bepalen;
  • Met de gebiedscommissies te overleggen of de maatschappelijke vraag naar speelplaatsen en speeltoestellen eventueel kan worden geaccommodeerd middels bewonersinitiatieven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Nida, VVD, PvdA

Tegen

CDA, D66, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

Blijf projectmatig onderhoud aan bomen uitvoeren

Lees verder

Green Deal voor emissievrije bussen in Hart van Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer