Maak de gebieden verant­woor­delijk voor spelen


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018,

constaterende dat

  • De locatie van speelplaatsen en de keuze voor speeltoestellen thans door het stadsbestuur worden gemaakt;

overwegende dat

  • Het wenselijk is het aanbod van speelplaatsen en speeltoestellen af te stellen op de behoeften van wijk of straat;
  • Gebiedscommissies, als ogen en oren van de wijk, een goed inzicht hebben over het nut van speelplaatsen op bepaalde locaties in de stad;

voorts overwegende dat

  • De Rekenkamer Rotterdam onlangs heeft geconcludeerd dat er vraag is naar wijk- en buurtgericht maatwerk en betere interactie tussen stadsbestuur en gebiedscommissies;

verzoekt het college

  • De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van speelplaatsen en speeltoestellen onder te brengen bij de gebiedscommissies, waarbij het stadsbestuur het budget blijft bepalen;
  • Met de gebiedscommissies te overleggen of de maatschappelijke vraag naar speelplaatsen en speeltoestellen eventueel kan worden geaccommodeerd middels bewonersinitiatieven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Nida, VVD, PvdA

Tegen

CDA, D66, LeefbaarRotterdam

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer