Duurzaam agrarisch in ontwik­kel­gebied Oran­je­bonnen


23 april 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2015, ter bespreking van het rekenkamerrapport 'Gemodder in de polder',

constaterende dat

- Het ontwikkelplan Oranjebonnen de mogelijkheid open laat voor een intensieve melkveehouderij in de Bonnenpolder;
- De intensieve veehouderij allerlei milieuproblemen veroorzaakt en bovendien bijdraagt aan de opwarming van de aarde;

overwegende dat

- Deze ontwikkeling haaks staat op de doelstelling van het college te komen tot meer dierenwelzijn in Rotterdam;
- Een dergelijke ontwikkeling zich ook uitermate slecht verhoudt tot de recreatieve functies in de Oranjebonnen;

verzoekt het college

Alleen duurzame kleinschalige agrarische ontwikkelingen, bij voorkeur biologische, te overwegen in het verdere verloop van de gebiedsontwikkeling, het ontwikkelplan Oranjebonnen hier op af te stemmen en de raad te rapporteren over de voortgang hieromtrent,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, Nida, ChristenUnie-SGP, SP, PvdA, GroenLinks, D66

Tegen

Leefbaar, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Stageplaatsen GGZ praktijkondersteuning huisartsen

Lees verder

Verbod tweetaktmotoren in heel Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer