Amen­dement: Parti­culier sociaal niet meetellen


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Woonvisie,

Besluit:

Navolgende tekstpassage op bladzijde 13 van de concept-Woonvisie Rotterdam:

“Tellen we sociale corporatiewoningen en potentieel in aanmerking komende particuliere huurwoningen bij elkaar op, dan is naar schatting 49% van de Rotterdamse woningvoorraad als sociaal aan te merken.”

Te wijzigen in:

“We weten niet of potentieel in aanmerking komende particuliere huurwoningen als onderdeel van het sociale segment daar ook daadwerkelijk toe behoren. Mogelijk zijn het sociale huurwoningen, mogelijk ook niet. Daarom tellen we mogelijk bestaande particuliere sociale huurwoningen niet mee en gaan we uit van corporatievoorraad.”

--

Toelichting:

Het aandeel woningen in particulier eigendom als onderdeel van het sociale segment (woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens) is diffuus. We weten het niet. Het college kiest ervoor een schatting te maken van de omvang van het aandeel aan particulier sociaal, door de kwaliteit van woningen af te zetten tegen het woningwaarderingsstelsel dat punten toekent aan woningen.

Dit is een gevaarlijke route. Het is onduidelijk hoe het college tot haar inschatting komt. Veel Rotterdammers in particuliere huurwoningen worden daarnaast geconfronteerd met huurprijzen die ver boven de liberalisatiegrens liggen, ondanks de toe te kennen punten uit het woningwaarderingsstelsel.

We erkennen dat het complex is om beleid te maken op omvang van het sociale segment. Daarom is het meer prudent en veiliger om de vermoedelijke, mogelijke, niet met bewijs te staven bestaan van particuliere voorraad niet mee te tellen en slechts uit te gaan van corporatievoorraad.

Dit amendement hoeft niet per se te leiden tot nieuw beleid, maar onderkent simpelweg dat we als lokale overheid niet kunnen steunen op particuliere verhuurders in het voorzien van sociale huurwoningen voor de Rotterdammers die daar op basis van inkomen in aanmerking voor komen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Sturen op acceptabele woonlasten

Lees verder

Motie: Alle dieren blij, maak Rotterdam proefdiervrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer