Amen­dement: Overal betaald parkeren


1 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het ‘Kader invoering betaald parkeren en verlenging venstertijden’,

Besluit het Kader invoering betaald parkeren en verlenging venstertijden als volgt te wijzigen:

I

De tekst onder het kopje ‘Kader’:

Verder wordt binnen de ring waar nog helemaal geen betaald parkeren is betaald parkeren ingevoerd van maandag tot en met zondag tot 23.00 uur.

te wijzigen in:

Verder wordt in alle wijken van Rotterdam waar nog helemaal geen betaald parkeren is, betaald parkeren ingevoerd van maandag tot en met zondag tot 23.00 uur.

II

Het kopje:

Invoering betaald parkeren binnen de ring”:

te wijzigen in:

Invoering betaald parkeren binnen en buiten de ring”:

III

De tekst onder het kopje ‘Invoering betaald parkeren binnen de ring’:

Daarom is er in het coalitieakkoord voor gekozen om in alle wijken binnen de ring betaald parkeren in te voeren. Dat betekent dat het draagvlakonderzoek, zoals hiervoor altijd werd gedaan, komt te vervallen;”;

te wijzigen in:

Daarom is er in het coalitieakkoord voor gekozen om in alle wijken binnen de ring betaald parkeren in te voeren. Aanvullend hierop heeft het college besloten dat ook in alle wijken buiten de ring betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat betekent dat het draagvlakonderzoek, zoals hiervoor altijd werd gedaan, komt te vervallen;”;

IV

De volgende passage te schrappen:

“Verder wordt waar binnen de ring betaald parkeren wordt ingevoerd danwel de venstertijden worden verlengd bekeken of in de aangrenzende parkeersectoren op zondag betaald parkeren geldt. Zo niet, worden om het waterbedeffect in te dammen de één of meerdere aangrenzende sectoren automatisch meegenomen en wordt hier gelijktijdig betaald parkeren ingevoerd op zondag van 12.00 tot 23.00 uur.

Daarnaast wordt ook in gebieden buiten de ring die vragen om een parkeeroplossing gekeken of betaald parkeren wenselijk is. Hiernavolgend wordt het kader hiervoor beschreven.

Invoeren betaald parkeren buiten de ring

 • Uitvoeren parkeertellingen (direct op wijkniveau) wanneer daar vraag naar is vanuit een ontwikkeling, een ongevraagd advies van de betreffende wijkraad of naar aanleiding van meldingen van bewoners en/of ondernemers over een hoge ervaren parkeerdruk;
 • Indien de parkeerdruk 80% of hoger is wordt het proces voortgezet beginnend met een draagvlakonderzoek onder de betreffende bewoners en ondernemers. Hieraan voorafgaand wordt de wijkraad hierover geïnformeerd;
 • Adviesvraag aan de hulpdiensten, omdat betaald parkeren een bijdrage kan leveren aan de veiligheid en de bereikbaarheid van het betreffende gebied;
 • Informeren van de wijkraad over de uitkomst van het draagvlakonderzoek en de vervolgstappen. Dit biedt de wijkraad de mogelijkheid tot het indienen van een ongevraagd advies (bijv. over het negatief adviseren op de invoering van betaald parkeren, het opnemen van een stop&shop-regeling, de hoogte van het vergunningenplafond, treffen van verkeersmaatregelen, investeringen in de buitenruimte of het meenemen van andere aandachtspunten);
 • Besluitvorming door het college over het al dan niet invoeren van betaald parkeren. Hierbij worden de uitkomst van de parkeertellingen, de uitslag van het draagvlakonderzoek, het advies van de hulpdiensten en het eventuele ongevraagd advies van de wijkraad afgewogen;
 • Informeren van de wijkraad en de bewoners en ondernemers over het collegebesluit. Als is besloten tot de invoering van betaald parkeren beslaat dit het volgende:
  • Kort na besluitvorming en ongeveer twee maanden voordat betaald parkeren van kracht is worden de wijkraad en de bewoners en ondernemers over de invoering geïnformeerd. Informeren over verschillende typen vergunningen (bewoners, bedrijven, bezoekers, volgorde tussen 1e en 2e vergunning), alternatieven (P+R, deelmobiliteit) en handhaving (scanauto) zijn hierin belangrijk. Daarmee hebben bewoners en ondernemers de juiste informatie om een keuze te maken die past bij hun eigen situatie;
  • Aangezien het vooral gaat om het informeren is het gesprek beperkt. Wel is het belangrijk om vragen te beantwoorden die spelen bij inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld over het hoe (op papier) moeten aanvragen van een parkeervergunning. Dat kan tijdens een inloopbijeenkomst. Het moment van informeren volgt hierbij de volgende stappen:
   • Na besluitvorming en ongeveer twee maanden voor invoering: brief met aankondiging van invoering en uitnodiging voor inloopbijeenkomst. Op dit moment ook aandacht besteden in wijkkrant, website wijkraad en via geomarketing via sociale media;
   • Ongeveer drie weken voor invoering: inloopbijeenkomst;
 • Ca. drie maanden na invoering houden van een parkeerdrukmeting. Dit geeft een beeld van het verschil van de parkeerdruk voor en van na de invoering en hiermee de effectiviteit van deze maatregel.”

--

Toelichting:

Wij willen dat overal in Rotterdam betaald parkeren wordt ingevoerd.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Wat kan wel, wat kan niet

Lees verder

Motie: Huurrelatie met hamburgerrestaurant en gokhal beëindigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer