AMEN­DEMENT Kappen wegbe­planting zonder omge­vings­ver­gunning alleen buiten de bebouwde kom


24 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 november 2016, ter bespreking van het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

besluit:

De Negende wijziging van de APV Rotterdam 2012 als volgt te wijzigen.

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Z

Artikel 4:11, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. bomen die behoren tot het populieren- of wilgengeslacht, als wegeplantingen en éénrijige wegbeplantingen op of langs landbouwgronden buiten de bebouwde kom, tenzij deze zijn geknot;

Ruud van der Velden

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Wij vinden dat wegbeplanting een waardevolle groenfunctie heeft. Daarom pleiten wij voor het aanpassen van de bepaling dat bomen behorende tot het populieren- of wilgengeslacht en aangeduid als wegbeplanting slechts buiten de bebouwde kom kunnen worden gekapt zonder een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden. De nieuwe Wet natuurbescherming maakt dit mogelijk.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Straatnaam voor Drs. P

Lees verder

MOTIE Behoud Rotterdamse signatuur Wereldmuseum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer