Amen­dement: Houtstook acuut probleem voor de volks­ge­zondheid


4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2023,

Besluit:

  • De lasten van het programma Stedelijke ontwikkeling voor de jaren 2024 tot en met 2027 met €325.000 te verhogen.
  • De baten van het programma Algemene Middelen voor de jaren 2024 tot en met 2027 met €325.000 te verlagen.

--

Toelichting:

Houtstook is een acuut probleem voor de volksgezondheid. Vrijkomende stoffen als fijnstof, koolmonoxide, roet, verschillende vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) komen vrij in de atmosfeer en hebben een negatief effect op de gezondheid van de Rotterdammers. Dit geldt des te meer in de stad, waar de woningen dicht op elkaar staan. Juist vanwege verdichting van stedelijk gebied die het college voorstaat, is uitvoering van maatregelen voor verbetering van luchtkwaliteit cruciaal. Bezuiniging van het budget voor deze maatregelen staat ook haaks op het voornemen van het college te voldoen aan streefwaarden van de wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties voor schone lucht. Met dit amendement draaien wij de bezuiniging terug.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Respecteer budget voor koloniaal en slavernijverleden

Lees verder

Motie: Onderzoek de olifant in de kamer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer