Amen­dement: Grond voor grond


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Volkstuinen,

Besluit:

Navolgende tekstpassage op bladzijde 12, te weten:

  • “In geval van opheffing van volkstuinvoorzieningen vraagt de gemeente volkstuinverenigingen van ándere volkstuinvoorzieningen om mee te denken in oplossingsrichtingen. De verenigingen gaan immers zelf over het aanwijsbeleid bij vrijkomende tuinen. De gemeente stelt de betreffende volkstuinvoorziening schadeloos op basis van bestaande taxatiemethodes.”

Te wijzigen in:

  • “Volkstuinvoorzieningen worden niet opgeheven, er gaan geen tuinen verloren. Indien voorzieningen worden verplaatst uit het oogpunt van betere ruimtelijke kwaliteit, dan past de gemeente het principe toe dat een nieuw terrein wordt aangeboden (grond voor grond). De gemeente draagt bij aan de verhuizing van de betreffende voorziening en voorziet in financiële compensatie voor alle gemaakte kosten.”

--

Toelichting:

Met dit amendement scherpen we de tekst aan in het tweede spoor van de visie, over het benutten van de verstedelijkings- en transitieopgaven voor verandering naar eigentijdse volkstuinvoorzieningen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen