Amen­dement: Bestaans­ze­kerheid voor de volks­tuinen


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Volkstuinen,

Besluit:

In hoofdstuk 4 op bladzijde 12, voorafgaand aan het kopje ‘Van exclusief naar inclusief’ een nieuw tussenkopje met tekst toe te voegen, luidende:

“Van bestaanszekerheid naar beter ruimtegebruik

In een stad waar de ruimte schaars is, komen volkstuinvoorzieningen beter tot hun recht als de gemeente bescherming biedt aan de verenigingen en hun bestaanszekerheid geborgd is. Door onzekerheid over de gevolgen van de verdichtingsopgave voor volkstuinvoorzieningen blijven noodzakelijke ontwikkelingen, maatregelen of investeringen achterwege die moeten leiden tot een beter ruimtegebruik voor alle Rotterdammers. ‘Beter’ vertaalt zich bijvoorbeeld in het gebruik van accommodaties op de volkstuinvoorziening voor nieuwe gebruikersgroepen, zoals schoolklassen of cliënten van zorginstellingen. Of over het onderhouden van paden voor wandelaars of fietsers van buitenaf. Een beter ruimtegebruik kan alleen als de verenigingen van de gemeente de garantie en het comfort krijgen dat hun volkstuinvoorziening geborgd is in het ruimtelijk beleid van de stad. Met bestaanszekerheid bedoelen we dat:

  • Volkstuinvoorzieningen publiekrechtelijke bescherming genieten in het omgevingsplan, eventueel met een cultuurhistorische dubbelbestemming;
  • Volksvoorzieningen worden aangemerkt als maatschappelijk vastgoed;
  • Volkstuinvoorzieningen een rol toebedeeld krijgen in gemeentelijk beleid over biodiversiteit, klimaatadaptatie en maatschappelijke ondersteuning.”

--

Toelichting:

Met dit amendement voegen we tekst toe aan hoofdstuk vier van de visie, over ambities voor de ontwikkeling tot eigentijdse volkstuinvoorzieningen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen