AMEN­DEMENT Geen verdere aantasting van gebied met speci­fieke kwaliteit


16 maart 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 maart 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Schieveen,

besluit:

  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuur- en recreatiegebied Schieveen' gewijzigd vast te stellen, in die zin dat artikel 24 (wetgevingszone - wijzigingsbevoegdheid 2) geschrapt wordt en dat de verbeelding van deze wijzigingsbevoegdheid hierop wordt aangepast;
  • Zienswijze C14 niet voor kennisgeving aan te nemen, maar ongegrond te verklaren;
  • Voor wat betreft de ambtshalve wijziging genoemd onder A4 (directe bestemming agrarische bedrijf Schieveensedijk 13), niet conform het raadsvoorstel te besluiten.

Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

De verplaatsing van opstallen naar een gebied met specifieke kwaliteit, aangeduid als beschermingscategorie 1 in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland, zal nog verdere aantasting van de kenmerkende natuurwaarden van het natuur- en weidevogelgebied Schieveen met zich meebrengen. Dat willen wij met dit amendement voorkomen.


Status

Voor

PvdD, SP, Kathman(PvdA)

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer