Amen­dement: Geen dieren in het neven­as­sor­timent


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Driemanssteeweg 15,

Besluit artikel 27 van de regels als volgt te wijzigen:

De passage in artikel 3.3.1 onder a:

“het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 3.1, met dien verstande dat ten hoogste 20% van het netto verkoopvloeroppervlak voor de verkoop van het nevenassortiment mag worden gebruikt en dat het nevenassortiment dient te passen bij het hoofdassortiment;”

te vervangen door:

“het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 3.1, met dien verstande dat ten hoogste 20% van het netto verkoopvloeroppervlak voor de verkoop van het nevenassortiment mag worden gebruikt en dat het nevenassortiment dient te passen bij het hoofdassortiment. Dieren mogen geen onderdeel uitmaken van het nevenassortiment;”

--

Toelichting:

Dierenwelzijn is in het geding als dieren als koopwaar dienen in tuincentra, dat in het bestemmingsplan Driemanssteeweg onderdeel is van de voorgestelde ontwikkeling. Een toekomstige ondernemer heeft met het aansluiten van dieren als productcategorie nog genoeg mogelijkheden om het nevenassortiment aan te vullen. Wij stellen om die reden voor de verkoop van dieren niet toe te staan.


Status

Verworpen

Voor

Tegen