Amen­dement: De Rotte­meren is natuur


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een zienswijze op de ontwerp-begroting voor 2023 van Recreatieschap Rottemeren,

Besluit:

De zienswijze van het college op het volgende punt aan te passen:

“De Rottemeren is voor onze inwoners een belangrijk recreatiegebied voor vrijetijd beleving, ontspanning en sport. In april 2019 heeft onze Raad het door u aangeboden recreatiekader “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” vastgesteld met daarin ambities tot het ontwikkelen van een eigentijds, duurzaam, openbaar en toekomstbestendig recreatief landschapspark.“

wordt gewijzigd in:

“De Rottemeren is voor onze inwoners - mens en dier - een belangrijk recreatiegebied voor vrijetijdsbesteding, natuurbeleving, ontspanning, sport en natuurontwikkeling. In april 2019 heeft onze Raad het door u aangeboden recreatiekader ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst - koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren’ vastgesteld met daarin ambities tot het ontwikkelen van een eigentijds, duurzaam, openbaar en toekomstbestendig recreatief landschapspark. In deze biodiversiteitscrisis is het van cruciaal belang om voldoende gelegenheid te hebben tot soortenrijkdom. Natuurwaarden en ecologische ambities zijn hierbij mede bepalend.”

--

Toelichting:

Met dit amendement willen bij benadrukken dat de Rottemeren – het verzorgingsgebied van Recreatieschap Rottemeren – in de eerste plaats een natuurgebied is. Dieren en mensen hebben belang bij instandhouding van de Rottemeren als gebied voor natuurbeleving en natuurontwikkeling.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Burgerleden ruimer inzetten bij spreiding onderwerpen

Lees verder

Amendement: Gelijk speelveld voor alle bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer