Amen­dement: Bescherm de wijken tegen het NPRZ


16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het Raadsvoorstel over eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021,

Besluit

het Ontwerpbesluit eenentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 als volgt te wijzigen:

I

  1. Artikel 3.6.3 onderdeel f te schrappen.
  2. Navolgende bepalingen in dit artikel te vercijferen.

II

  1. Artikel 3.6.5 onderdeel 5 te schrappen.
  2. Navolgende bepaling in dit artikel te vernummeren.

III

  1. Artikel 3.6.6 als volgt te herschrijven:

“De vergunning, bedoeld in artikel 3.6.2, kan worden ingetrokken indien niet langer wordt voldaan aan de criteria, genoemd in artikel 3.6.3, onderdelen a tot en met g.”

IV

  1. De toelichting over Artikel 3.6.3 onderdeel f te schrappen.

--

Toelichting:

De voorgestelde wijziging van de verordening betekent dat hele woonblokken nog steeds kunnen worden opgekocht door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Wij willen dat niet, omdat het een voorbode is van ingrijpende herhuisvestingsproblemen, inzet van instrumenten als de Wet voorkeursrecht gemeenten en, als slot op de deur, onteigening. Het is maakbaarheidspolitiek van de verkeerde soort.


Status

Verworpen

Voor

Tegen