AMEN­DEMENT Afschaffen Voor­be­rei­dings­budget


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

besluit:

1. De lasten van het programma ‘Algemene middelen’ met €500.000 te verlagen.

2. De baten (onttrekking reserve IFR) binnen het programma 'Algemene middelen' met €500.000 te verlagen.

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Het Voorbereidingsbudget wordt gebruikt om voorbereidingen te treffen voor grote projecten die worden geïnitieerd door de rijksoverheid. Het budget wordt gedekt vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). De projecten hebben duidelijk een bovengemeentelijk doel en het is nog maar de vraag of Rotterdam meeprofiteert. Aangezien de Raad haar standpunt over de wenselijkheid van deze projecten derhalve niet kan omzetten in een raadsbesluit, dragen wij de rijksoverheid op de volledige voorbereidskosten op haar rekening te nemen. De bespaarde lasten van €500.000 kunnen in het IFR of zo nodig elders in het programma 'Algemene middelen' worden ondergebracht.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Uitbreiden milieuzone tot binnen de gehele ruit van Rotterdam

Lees verder

AMENDEMENT Financiering Nota dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer