MOTIE Speciaal bege­lei­dingsteam


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • de gemeente wil dat de doelgroep participeert en zich ervan bewust is dat deze kwetsbare personen dienen te worden ontzien;

overwegende dat

  • veel mensen uit de doelgroep zich niet bewust zijn van wat ze wel of niet aankunnen en daardoor als ze ingezet worden kunnen doorslaan, met als gevolg dat hun aandoening ernstiger kan opspelen dan voorheen;

voorts overwegende dat

  • de groep speciale begeleiding nodig heeft bij participatie teneinde maatwerk te kunnen leveren, omdat arbeidsmatige dagbesteding door het uniforme karakter ervan niet altijd even geschikt is voor deze doelgroep;

verzoekt het college

  • een speciaal begeleidingsteam op te richten dat toezicht houdt en er zorg voor draagt dat altijd binnen de grenzen van de doelgroep participatiewerkzaamheden worden verricht;
  • Hierover jaarlijks te rapporteren aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer