Bijdrage: Voortgang Omge­vingswet


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 3 september 2020

3 september 2020

Voorzitter,

De Omgevingswet hoeven we niet zozeer, want het is een flinke afbreuk van wettelijke waarborgen voor de belangen waar wij voor strijden: dierenwelzijn, milieu en natuur. Maar met een Omgevingsvisie hebben we dan wel weer wat. Prima idee om alle ruimtelijke claims in Rotterdam te bundelen in een algeheel document. We vinden de planvorming er tot dusverre al best mooi uitzien. Eerlijk is eerlijk.

Voorzitter, wij horen graag van de wethouder hoe hij zijn visie op de omgeving congruent maakt met de blauwe Omgevingsvisies van de drie waterschappen. Zeker met betrekking tot onze zorgen over de klimaatadaptieve capaciteit van de stad. Hoe gaan we om met natuurlijke waterberging, bijvoorbeeld? Bodemdaling? Grondwaterpeil? Gisteren hebben wij het rioleringsplan besproken in BWB, dat heeft directe raakvlakken met de groenblauwe inrichting van de stad. Graag een reflectie. Want als het aan wethouder Kurvers ligt, worden parkranden en waardevolle groengebieden rond infrastructuurpunten tot 2040 gewoon volgebouwd. De Strategische Verkenning Verstedelijking is in dat opzicht een veeg teken. Wij willen hier graag de titel van een rapport aanhalen dat ook in deze context zeer raak is: niet alles kan.

De wethouder kan ook zijn best doen de waterschappen in de goede richting te laten bewegen. Want, voorzitter, hoe treffend: uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur blijkt dat bodemdaling ecologisch en economisch onverantwoord is. De reden van die bodemdaling? De veehouderij. We zullen verder maar niet uitweiden over de oorzaken. Die zijn wel bekend.

Voorzitter, dan over participatie. Er is zoiets als het sluiten van een overeenkomst op inhoud en eentje op procedure. Wij zijn van mening dat het participatieproces procedureel moet kloppen, dat wil zeggen dat alle belanghebbenden straks bij de presentatie van een Omgevingvisie moeten kunnen zeggen dat ze zich gehoord voelen, serieus genomen voelen en dat ze het idee hebben invloed te hebben uitgeoefend op de totstandkoming van die visie. Maar daar houdt het wat ons betreft dan wel op. Wij willen onze eigen afweging maken en ons niet schikken naar een meerderheidsoordeel. Op ons unieke idee van ruimtelijke ordening willen we geen concessie maken. Kortom, wij geloven wel zeker in de deliberatieve democratie, maar wij houden in dezen vast aan ons mandaat het goede te doen voor de dieren, milieu, natuur, klimaat en de kwetsbare groepen in de stad. Want de zogenoemde uitnodigingsplanologie heeft zo zijn schaduwzijden. In veel gevallen zullen de grootste monden met de grootste lobbykracht er mee aan de haal gaan. Minderheidsbelangen delven het onderspit.

Mijn fractie is gecharmeerd van het idee om – analoog aan hoe dat vier jaar geleden met de culturele instellingen van het cultuurplan ging – hoorzittingen te organiseren waar alle belanghebbenden een moment krijgen om hun visie op de omgeving aan ons kenbaar te maken. Dit doen we dus als Raad en loopt parallel aan het proces dat het college reeds heeft ingezet. De Omgevingswet is zo’n majeure wetswijziging dat invoering ervan in het gemeentelijk domein niet zorgvuldig genoeg kan worden gedaan. En zo kunnen we ook vergewissen dat alle belangen op tafel komen. Wij zien dan graag behalve belangengroepen ook de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités langskomen.

Tot dusverre hebben wij in alle technische sessies over de Omgevingsvisie vooral de harde, fysieke kant van ruimtelijke ordening gezien. Maar ruimtelijke ordening heeft enorme consequenties voor het terugdringen van gevaarlijke concentraties fijnstof of stikstof, de nabijheid van nieuwe woonkernen tot het groen of de verdeling van maatschappelijke voorzieningen in de stad. Voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Wij zien graag dat de wethouder meer werk gaat maken van deze onderwerpen, want ze komen er vooralsnog bekaaid van af.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Jaarverslag Rotterdam gaat voor groen - een groene sprint

Lees verder

Bijdrage: Concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer