Bijdrage: Voortgang aanpak kwetsbare Rotter­dammers


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 2 december 2020

2 december 2020

Voorzitter,

Wij komen vandaag met drie punten in het kader van kwetsbare Rotterdammers. Op 19 april 2018 werd onze motie ‘Een thuis voor gezelschapsdieren in De Evenaar’ aangenomen, die het college ertoe heeft opgeroepen het meenemen van een gezelschapsdier in dit woon-zorgcomplex mogelijk te maken. We hebben de motie in 2018 laten afdoen omdat we überhaupt al blij waren dat ‘ie werd uitgevoerd, namelijk dat er huisdieren worden toegelaten. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het derde bullet in het dictum luidt als namelijk volgt: “Deze casus en passant te beschouwen als pilot voor het kunnen houden van gezelschapsdieren binnen de huisvesting van bijzondere doelgroepen en ouderen.” Tegenwoordig heet De Evenaar anders, namelijk de Wende, maar onze wens voor een pilot is nog springlevend. In een brief van de wethouder van november 2019 met kenmerk 19bb23050 staat het volgende: “Navraag bij de Wende laat zien dat er met enige regelmaat huisdieren binnen de eigen woonunit worden gehouden.” Voorzitter, wij willen van de wethouder weten of de pilot Evenaar/Wende bevalt. En tevens willen wij weten of hij dit gaat uitrollen in vergelijke woon-zorgcomplexen in de stad. Een pilot is er namelijk voor bedoeld om nieuw beleid te testen. Dit geldt evengoed voor ouderenhuisvesting, conform onze wens zoals verwoord in de motie.

Voorzitter, ons tweede punt. Wij hebben voor kwetsbare Rotterdammers al eerder gepleit voor het kunnen meenemen van een hond in de nachtopvang. Even een korte introductie. In Amsterdam bestaat hierover al beleid. Maar daar worden hond en eigenaar nu gescheiden bij strenge vorst: hond naar het asiel, baasje naar de nachtopvang. Maar dat werkt niet: ze zijn vaak onafscheidelijk en slapen dan nog liever op straat. Goed, dat is Amsterdam. In de eerder genoemde brief van november vorig jaar wordt het volgende gesteld: “We gaan onderzoeken welke specifieke nachtopvangvoorziening voor dak- en thuisloze Rotterdammers kunnen voldoen aan de eisen voor het plaatsen van een aantal benches voor honden, zonder dat dit leidt tot overlast voor de bezoekers van nachtopvang zonder honden en de buurt.” Voorzitter, we zijn nu ruim een jaar verder. We willen van de wethouder weten wat uit het onderzoek is gekomen dat hij heeft aangekondigd.

Tot slot, voorzitter. Housing First. Een goede maatregel. Maar de kans is wel aannemelijk dat deze woningen niet in zogenoemde Artikel 10-gebieden van de Rotterdamwet kunnen worden gevonden, omdat clienten door hun verleden niet in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning. Onze bezwaren over de Rotterdamwet zijn hopelijk bij u bekend. Wij vinden het in het kader van kwetsbare Rotterdammers stigmatiserend om al bij de aftrap van een resocialisatieproces iemand te weigeren in een bepaalde straat. Wat voor signaal geef je dan aan deze mensen af, voorzitter? Momenteel wordt Artikel 10 in 53 straten toegepast en het college stelt voor om dit op te hogen naar 71 straten per april 2021. Dit zijn natuurlijk niet zomaar straten, maar juist die vindplaatsen van corporatiewoningen die geschikt zijn voor de doelgroep. Wij willen van de wethouder weten of hij los van ideologische voorkeuren ten aanzien van de Rotterdamwet praktische bezwaren ziet voor het effectief uitrollen van Housing First, het vergroten van de cohort met telkens 25 deelnemers en het eerder kunnen plaatsen van die deelnemers.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.