Bijdrage: Voor­jaars­brief 2020 (onder­werpen zorg en volks­ge­zondheid)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 8 juli 2020

16 juli 2020

Voorzitter,

In de Voorjaarsbrief staat de volgende passage: “Ook heeft de coronacrisis ons laten zien dat in een stad (met een verdichtingsopgave) de publieke ruimte essentieels is voor de kwaliteit van het stadsleven. Vandaar dat we met de begroting van 2021 een voorstel doen om te investeren in zeven stadsprojecten. In deze stadsprojecten komen vergroening, klimaatadaptatie, recreatie, cultuur, stadseconomie, mobiliteit en wonen samen.”

Inderdaad, voorzitter. Zorg vormt hier geen onderdeel van. Tegelijkertijd zien we dat de zorguitgaven stijgen. Voor 2020 hebben we al opgeplust met dertig miljoen euro, voor volgend jaar zal dat nog eens zestig miljoen euro zijn.

Voorzitter, wij missen de urgentie bij het college om de openbare ruimte te koppelen aan de zorg. Dat valt ons tegen, want vaak zijn het juist overheidsinterventies buiten het zorgdomein die een positief effect hebben op het neerwaarts bijstellen van steunaanvragen. Uit een onderzoek van nu alweer acht jaar geleden van de adviestak van KPMG blijkt dat tien procent meer groen in de wijk leidt tot enorme besparingen op het gebied van zorg, over het hele land gezien tot wel vierhonderd miljoen euro. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer was berekend dat toevoeging van tien procent meer groen leidt tot 130 minder patiënten met depressies of angststoornissen. Alleen al in deze wijk zou dit leiden tot een besparing van 800.000 euro aan vermeden zorgkosten. Hier valt behalve vermeden medische handelingen ook vermeden ziekteverzuim onder. Bos en Lommer valt heel goed te vergelijken met enkele Rotterdamse wijken die wij hier zo uit onze mouw kunnen schudden.

Een groene wijk is de beste remedie tegen hogere zorgkosten, voorzitter. Wij willen het college daarom oproepen om in kaart te brengen waar in Rotterdam een groei van de zorguitgaven te verwachten valt en deze tot topprioriteit te maken in de aankomende visie op de openbare ruimte. Ook zien wij graag dat de zorgwethouder zich meer proactief gaat opstellen in de totstandkoming van de omgevingsvisie. Dit raakt namelijk echt zijn portefeuille. Hij moet bij collega-wethouders Kurvers en Wijbenga gaan wedijveren voor meer groen voor zijn doelgroep, bijvoorbeeld door overlap te creëren tussen de sociale woningvoorraad en het collegetarget van twintig hectare groen erbij. Wij ontvangen daarom graag een toezegging waarin de wethouder uitlegt hoe hij een groene publieke ruimte toepast om zijn doelgroep beter te bedienen. En de zorguitgaven naar beden te krijgen. Is de wethouder daartoe bereid?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.