Bijdrage: Uitvoe­rings­pro­gramma NPRZ 2023-2026 (pijler wonen)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIOSSAN op 5 april 2023

5 april 2023

Voorzitter,

Onze grootste pijn in de pijler wonen in de NPRZ-portefeuille zit in het veelvuldig gebruik van het voorkeursrecht om een kwantitatieve dan wel kwalitatieve mutatie in de bestaande voorraad te bewerkstelligen. Vaak is de Wet voorkeursrecht gemeenten een opstap naar onteigening, zoals het college dat graag had gedaan in de Fazantstraat. Dat wil Partij voor de Dieren niet.

Motie Vonk staat ter afdoening. In die afdoening stelt het college door te gaan met het instrument van opkoopbescherming. Maar in twee focuswijken wordt die bescherming niet toegepast, te weten: Afrikaanderwijk en Feijenoord. Waarom niet, voorzitter? In die wijken is er veel corporatiebezit, maar dat is geen garantie dat beleggers kunnen worden geweerd. Corporaties kunnen hun bezit vrijelijk verkopen of liberaliseren, zolang ze stadsbreed maar de ondergrens van het aantal woningen uit de Bestuurlijke overeenkomst wijken in balans aanhouden. Vragen aan de wethouder: worden er specifiek voor Afrikaanderwijk en Feijenoord met de corporaties afspraken gemaakt over liberalisatie? Zo nee, waarom niet? We willen huisjesmelkers namelijk weren.

Straks in de commissie BWB bespreken we de verstudio-isering van de stad, waarbij woningen informeel worden gesplitst in studio’s. We spreken er wellicht schande van, maar feitelijk is het gewoon verkamering waarvoor vaak geen vergunning nodig is. Woningvorming, in technische zin, maar vaak gewoon huisjesmelkerspraktijk in kwetsbare buurten. De wethouder wil voor de hele stad artikel 3.2.3 aanpassen. Het betekent meer kamerbewoning; strakjes wordt een woning informeel gesplitst in drie studio’s. Daar is dan ook geen vergunning meer voor nodig. Kan de wethouder de focuswijken ontzien door deze verruiming niet toe te passen op de focuswijken? Het zou betekenen dat je maatwerk toepast op het verbod op kamerbewoning zonder vergunning, zoals nu geregeld in 3.2.2.

Nog iets over het instrumentarium om te sturen op het voorkomen van misstanden. De Wet goed verhuurderschap schept mogelijkheden voor een zogenoemde verhuurvergunning woonruimten. Wat is dit, voorzitter? Maakt de nieuwe wet een lokale verordening mogelijk, waarmee we Bouw- en Woningtoezicht op pad kunnen sturen? Bouw- en Woningtoezicht krijgt als nieuwe kerntaak handhaving van de Wet goed verhuurderschap, zo blijkt uit het nieuwe meerjarenplan. Graag een toelichting.

Voorzitter, we denken dat erfpacht een goed instrument is om oneigenlijk gebruik van woonruimten aan te pakken. Vreemd genoeg staat het niet in de afdoening van motie-Vonk. Overtreding van de erfpachtvoorwaarden is een stok achter de deur om handhavend op te treden. Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed, na strategische verwerving of anderzijds, willen we dat erfpacht wordt ingezet.

Tot slot, voorzitter. We willen een einde aan toepassing van de Rotterdamwet. De Rotterdamwet sluit mensen uit of biedt voorrang aan bepaalde groepen in de samenleving, terwijl de wooncrisis iedereen treft. Kappen met die wet.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage: Verslag archief- en informatiebeheer 2021 en raadsvoorstel wijziging verordening

Lees verder

Bijdrage: Herziening grondexploitatie Katendrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer