Bijdrage: Uitvoe­rings­agenda biodi­ver­siteit (onderdeel van 'Visie openbare ruimte')


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 31 maart 2021

31 maart 2021

Voorzitter,

Zonder biodiversiteit geen leven. Woorden van wethouder Wijbenga in de Uitvoeringsagenda biodiversiteit. We zijn blij dat het college werk maakt van soortenrijkdom. Dat is namelijk een ‘planetary boundary’. Zoals iedereen weet, zitten we nu in een massa-extinctie, een ongekende tijd in de geschiedenis van deze planeet. De snelheid is zo ongeveer honderd keer hoger dan normaal, volgens een rapport van het Wereldnatuurfonds. Juist steden zijn nu de belangrijkste leefgebieden van veel soorten, door uitputting van het boerenland. Iedereen die afgelopen week het TV-programma Zembla heeft gezien, weet waar ik het over heb.

Rotterdams biodiversiteitsbeleid is hard nodig, want onze stad scoort bedroevend. In de Telosmonitor van het afgelopen jaar staat onze gemeente op het gebied van ecologisch kapitaal op plek 353 van de 355 gemeenten, dus diep in de degradatiezone. Onze stad scoort slecht op bodem, water, lucht en natuur en landschap. Hier hebben niet alleen de Rotterdammers last van, maar ook de dieren en het groen. Dat zie je bijvoorbeeld aan het sterk gedaalde aantal broedparen. Wat vindt de wethouder eigenlijk van deze uitkomst? Ziet hij het als erfenis van het verleden of heeft hij de afgelopen drie jaar ook op zijn handen gezeten? Is de wethouder bereid een nulmeting uit te voeren op de Telosindicatoren, als opmaat voor een periodieke herijking van het biodiversiteitsbeleid? Zo nee, waarom niet?

De wethouder omarmt tien soorten, de tien van 010. Toch jammer dat Rotterdam geen Stadskanaal is, met netnummer 0599. Maar goed, het is een begin. Hoe gaat de wethouder deze soorten promoten?

Het tweede spoor is natuurlijk het meest interessant. De transitie, dus omschakeling, van met de natuur werken in plaats van haar tegenwerken. Ik doel hier met name op een regeneratieve gebouwde omgeving, zoals het ook in de uitvoeringsagenda staat. Vooral bij stadsontwikkeling wordt de natuur als vijand gezien voor snelle besluitvorming, en staat de Wet natuurbescherming in de weg. Slaat wethouder Wijbenga weleens met zijn vuist op tafel bij collega Kurvers dat het niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen kan zijn? En als het dan wel bouwen, bouwen, bouwen is: hoe gaat de wethouder zorgen dat de natuur kansen biedt voor stadsontwikkeling en andersom? Ik daag de wethouder ook uit: breng het aantal aangevraagde ontheffingen op soortenbescherming naar beneden. Hoe gaat hij dat doen?

Mag de Raad meedenken met het aankomende biodiversiteitsmanifest? En wat komt daar dan in te staan? Over de rol van ecosysteemdiensten en hoe die te waarderen, zou ik het graag eens met de wethouder over hebben. Al tijden speel ik met het idee voor een financiële bijsluiter bij bestemmingsplannen of inrichtingsplannen, om zo na te gaan wat onze beslissing over het groen nou eigenlijk kost. MKBA, TEEB en i-Tree kunnen hierbij helpen.

Dan nog iets anders, voorzitter. De meeuw is nu de stadsvogel van Rotterdam. Toch een slechte zaak, voorzitter, want meeuwen willen hier helemaal niet zijn. Maar door toegenomen industriële activiteit in het havengebied komen ze toch naar de stad op zoek naar eten en om hier te broeden. We hebben het zelf veroorzaakt. De Partij voor de Dieren had al wel een oplossing, namelijk het inrichten van de Splitsingsdam in het havengebied als broed- en rustplek voor meeuwen. Helaas met één stem verworpen. Wie van de collega’s gaat ons aan een meerderheid helpen? Je doet het voor de meeuwen en dus ook voor de Rotterdammers. Dank.

In de hoorzitting van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening van afgelopen jaar liet de wethouder zich ontvallen dat bepaalde diersoorten domineren door toedoen van eenzijdige aanplant van bomen, planten, struiken en bloemen. Destijds was het een technische discussie over invasieve soorten. Voor ons zijn exoten, zoals de halsbandparkiet, van harte welkom. Maar als je meer soortendiversiteit wil, moet je ook wat doen aan diversiteit in de voedselketen en het ecoysteem zo inrichten dat alle soorten een kans krijgen. Wat gaat de wethouder hieraan doen?

Tot slot: hoeveel meer mag ecologisch maaien kosten dan intensief maaibeheer? Graag een concreet antwoord.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Wijziging hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Inzet politiehonden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer