Bijdrage: Toet­sings­kader 'Unso­li­cited proposal' Parkhaven


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 22 januari 2020

22 januari 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is tegen de bebouwing in de Parkhaven. Laat ik dat als eerste duidelijk maken.

In het coalitieakkoord staat dat er in hoogwaardig groen niet gebouwd mag worden. Allereerst blijkt het college het coalitieakkoord als inspiratiedocument te zien. Soms worden er punten van overgenomen, maar even makkelijk ook weer niet. Ten tweede wil het college de locaties van hoogwaardig groen niet prijsgeven. Haar toezegging op ons voorstel om deze locaties in kaart te brengen, bleek geen knip voor de neus waard. Nou goed dan, voorzitter, dan doen we het zo wel.

Wij dienen hierbij een conceptmotie in om het groen op de bouwlocatie aan de Parkhaven aan te merken als hoogwaardig groen. Want dat is het. Het groen is een verlengstuk van Het Park en wordt ontzettend goed gebruikt door wandelaars, hardlopers en hondenbezitters. Als dit geen hoogwaardig groen is, wat dan wel? Behoud van dit groenareaal is essentieel voor de groenopgave waar de stad voor staat. Bovendien, in dit gedeelte van de stad is er slechts 1 boom per vijf bewoners, een kwart van het stedelijk gemiddelde.

Wethouder Wijbenga wil twintig hectare groen toevoegen aan de stad. Tegelijkertijd verdwijnt er hier 4.5 hectare belangrijk groen met 155 bomen door de bouwplannen van de wethouder Kurvers. Hoewel de cijfers van de Parkhaven Partners mooi klinken, blijft voor ons gelden dat boomdeskundigen zeggen dat de bestaande, veelal zestig jaar oude bomen, niet vervangen kunnen worden door het plaatsen van nieuwe bomen. Er is dus altijd kwaliteitsverlies. Het kappen van voornamelijk bomen van de eerste grootte is niet alleen een inbreuk op de intrinsieke waarde van de stadsnatuur, maar ook pure kapitaalsvernietiging. Wij horen het graag.

Er is geen maatschappelijk draagvlak voor deze bouwplannen en het toetsingskader. Gebiedscommissies Delfshaven en Centrum vertegenwoordigen 110.000 bewoners, er zijn duizenden handtekeningen, vele brieven en insprekers. Allen willen zij geen bebouwing maar een verbetering van de groenstrook en de kade. Zij zeggen: betrek dit bij Het Park, verbeter de ecologische kwaliteit en het verblijfsklimaat maar dan zonder te bouwen. Wij zijn het daar grondig mee eens en dienen daarom een tweede conceptmotie in: kijk naar het kadeplan uit 2009 en ontwikkel een alternatief groen plan zonder bebouwing voor de verbetering van Parkhaven, waarmee Het Park samen met de groenstrook en de kade een groen geheel worden. Want de bebouwing is helemaal niet nodig voor een opknapbeurt van deze plek.

Voorzitter, het mag duidelijk zijn wat de Partij voor de Dieren van het voorliggende raadsvoorstel vindt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord

Lees verder

Bijdrage: Gebeurtenissen jaarwisseling 2019/2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer