Bijdrage: Toekomst cruis­e­ter­minal en reali­satie walstroom zeecruise


Uitge­sproken in de verga­dering van de Tijde­lijke commissie fysiek op 22 juni 2022

22 juni 2022

Voorzitter,

Wij hebben voor de motie uit 2019 gestemd voor walstroom aan de Wilhelminapier, want duurzamer dan hoe het er nu aan toe gaat. Daar komen wij van terug nu we lezen dat walstroom zich alleen terugverdient door een langer verblijf van de cruiseterminal aan de Wilhelminapier, tot ten minste 2044. Walstroom is een schijnoplossing voor een deelprobleem en de stad wordt er niet mee geholpen.

Het is niet in het belang van Rotterdam.

De cruiseterminal moet weg van de Wilhelminapier. Ook met walstroom is er nog genoeg vervuiling voor de Rotterdammers en alle bezoekers van de binnenstad. Een cruiseschip komt en gaat met grote rookpluimen. Daarnaast zorgt het voor druk op de openbare ruimte en ontneemt het zicht op de Nieuwe Maas.

Kijk je verder van de pier, dan kom je uit bij stikstofdepositie in Hoek van Holland. Daar moet de depositie met ten minste 35% omlaag vanwege nabijheid van Natura 2000. Doet je dat niet, dan geen woningen. Stikstof van de cruiseschepen die Rotterdam aandoen, heeft effect op wat er in Hoek van Holland kan of nodig is.

Hoe verhoudt de cruise zich volgens de wethouder tot de klimaatcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, stikstofcrisis en wooncrisis? Vindt de wethouder het in dit tijdsgewricht verdedigbaar om nog langer cruisevaart de hand boven het hoofd te houden indachtig de uitdagingen van deze tijd? Graag een concreet antwoord.

Kunnen we dat teruglezen in een visie op de cruise, of is de subsidieverlening de facto goedkeuring van het college voor deze vervuilende industrie?

Voorzitter, het betreft hier een subsidie met terugbetaalvoorwaarden. Komt in de subsidievoorwaarden te staan dat elk schip aan de walstroom moet? Wat gebeurt er als de nog op te richten Cruise Port Shore Power B.V. failliet gaat, wie staat er dan garant op terugbetaling van de €11,25 miljoen die we als subsidie verstrekken?

De subsidie wordt verstrekt vanuit de Eneco-middelen. Het is evident geen ‘bezit voor bezit’, maar dan het principe van ‘groei met groei’ als we het geld terug willen zien. Hoe dan, voorzitter? Wanneer gaat het college de logiesbelasting invoeren?

En waarom kiest het college voor logiesbelasting en niet voor een dagbelasting, zoals in Amsterdam? In Amsterdam is elk deel van het etmaal belastbaar, terwijl de Rotterdamse logiesbelasting ziet op overnachting. Een Amsterdamse cruise die aanmeert op dag X en afmeert op dag Y moet dus twee keer dagbelasting betalen. Met logiesbelasting is dat maar één keer.

Weet de wethouder wat de cruiseport aan de gemeente betaalt als huurder van de aankomst- en vertrekhal? Zijn die huurpenningen kostendekkend?

Wordt het aanmeren van cruises vergund? Zo ja, wie is het bevoegd gezag? Is het onttrekken van de kade als openbaar gebied voor het optuigen van douane een collegebevoegdheid? Zo ja, wat is de juridische grondslag, dus waar kunnen wij dit teruglezen?

Tot zover, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage: Nota van Uitgangspunten en Visiedocument Pompenburg

Lees verder

Bijdrage: Tijdelijke woningbouw / flexwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer