Bijdrage: Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen en Maat­schap­pelijk Opvang 2022-2026


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 24 november 2021

24 november 2021

Voorzitter,

Wij vinden het beleid over beschermd wonen goed. Wel willen we weten of personen die in aanmerking komen voor beschermd wonen een gezelschapsdier kunnen meenemen naar de locatie. Wij denken dat dit ofwel past binnen het kopje ‘aansluiting lokaal beleid’ ofwel 'samenwerking met zorgverzekeraars', beide hoofdstukken in het regionaal beleidsplan.

In 2018 dienden wij een motie in waarmee werd geregeld dat de bewoners van de Evenaar, nu De Wende, een huisdier kunnen meenemen. In 2019 schrijft de wethouder: “Navraag bij de Wende laat zien dat er met enige regelmaat huisdieren binnen de eigen woonunit worden gehouden.” Hoe bevalt dit bij De Wende, voorzitter? De motie vraagt ook om het toelaten van huisdieren in De Wende en passant als een pilot te beschouwen in het toelaten van huisdieren tot locaties voor beschut, beschermd of begeleid wonen of hoe je het ook wilt noemen. Op een pilot volgt normaal gesproken een evaluatie, dus aan de wethouder de vraag of zij kunt toezeggen te evalueren hoe het toelaten van huisdieren tot deze specifieke zorg-woonfunctie bevalt. Wij hebben namelijk nog niets over de uitkomsten van deze pilot gehoord.

Waar kunnen wij als gemeente regelen dat beschermdwonenlocaties openstaan voor bewoners die hun gezelschapsdier wensen mee te nemen? Uiteraard moet dat ook in het belang van de dieren zijn. In voornoemde brief (met kenmerk 19bb23050) van de wethouder wordt gewag gemaakt van het betrekken van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn om na te gaan of het kunnen meenemen of faciliteren van huisdieren op locatie ook in het belang van het dier is. Juist in het belang van het dier, haast ik mij te zeggen. En als dat het geval is, denken wij dat er een mooie symbiose in het verschiet ligt tussen enerzijds de goede zorg bieden en anderzijds de relatie tussen houder en dier bestendigen.

Dierondersteunende interventies hebben ook vaak hun nut bewezen in behandel- of resocialisatietrajecten. Het is dus zeer zeker óók een behoefte van zorgaanbieders om huisdieren te kunnen toelaten tot locaties waar beschermd wonen plaatsvindt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Afwegingskader filantropie

Lees verder

Bijdrage: Debat beantwoording schriftelijke vragen over 'Het beste plan voor de wijk'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer