Bijdrage: Rapport ombudsman leer­recht­pilot VO - Acato


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 16 september 2020

16 september 2020

Voorzitter,

Het is overduidelijk voor mijn fractie dat het college flinke fouten heeft gemaakt in het dossier Acato. Blijkbaar wist ook zij geen raad met een burgerinitiatief dat langs de grenzen van jeugdzorg en onderwijs scheert. Die fouten begonnen al in de vorige bestuursperiode, blijkt uit het rapport van de Ombudsman. Daar is de kiem gelegd voor een pijnlijke geschiedenis van fout of fout waar het realistisch verwachtingsmanagement betreft over de levensvatbaarheid van Acato.

Wij lezen de conclusies van de Ombudsman met gemengde gevoelens. Het is triest te moeten constateren dat goedwillende burgers zich inzetten voor de publieke zaak maar dat het college zich onbehoorlijk heeft gedragen. Van de overheid had je beter verwacht. Anderzijds is dit erkenning voor de klachten van Stichting Bloemfleur en de ouders van Acatoleerlingen. Ze hadden al die tijd gewoon gelijk. En nu dus ook gekregen

Voorzitter, wij kijken graag vooruit. Een deel van de oud-Acatoleerlingen is op zich tevreden met de leerrechtpilot. En de ouders zijn dat dan ook. Voorzichtig kijken ook zij vooruit – en dat is een goed teken. Wel verkeren zij in onzekerheid over de toekomst van onderwijs voor kinderen met een autisme spectrumstoornis in Rotterdam, want een pilot is per definitie eindig. En daarmee vrijblijvend. Kan de wethouder onderwijs iets zeggen over zijn inspanningen om passend onderwijs blijvend mogelijk te maken voor deze doelgroep? Heeft hij bijvoorbeeld al een idee over een vervolg op de pilot, na 2022? Overigens snappen wij dat de scholen verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs; dit blijft een lastig en listig punt. Voorzitter, de ouders willen ook wat meer rechtszekerheid, voor henzelf en hun kinderen. Momenteel hebben alle deelnemers aan de leerrechtpilot een andere status. De ene is ontheven van de leerplicht, de ander weer vrijgesteld. Allemaal ‘hangen’ ze aan een andere onderwijsinstelling. Niet alleen verwarrend, maar ook onhandig omdat de ouders zo niet samen kunnen optrekken. Wij zien graag dat de wethouder zijn best gaat doen voor een zogenoemde extraneiklas voor deze kinderen bij een en dezelfde onderwijsinstelling. Zo hebben ze allemaal dezelfde status – dat schept duidelijkheid. En de ouders kunnen elkaar beter helpen als dat nodig is.

Voorzitter, daadwerkelijk herstel van vertrouwen begint met medezeggenschap van de ouders in het reilen en zeilen van de leerrechtpilot, inclusief de onderwijscomponent. Momenteel is er een klankbordgroep actief, maar die heeft niet de dezelfde bevoegdheden als een medezeggenschapsraad zoals dat verankerd is in wetgeving. De ouders hebben tal van goede suggesties om het onderwijs in de pilot te verbeteren. Zo dragen zij ideeën aan over lesmateriaal, aanwas van nieuwe leerlingen, werkbezoeken aan soortgelijke initiatieven in het land, werving van personeel specifiek voor het voortgezet onderwijs, et cetera, et cetera. Ze voelen zich niet gehoord, helaas. Wij willen daarom van de wethouder horen hoe hij deze klankbordgroep voor zich ziet en of hij meer bevoegdheden wil onderbrengen bij de ouders. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.