Bijdrage: Raads­ak­koord Ener­gie­tran­sitie


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 21 maart 2019

21 maart 2019

Voorzitter,

Eindelijk gaat Rotterdam iets doen tegen klimaatverandering. Dat werd hoog tijd. Niet eerder werd er hier iets aan gedaan in de stad die zich altijd hard op de borst klopt omdat zij voorop loopt in de vaart der volkeren. Rotterdam liet het liggen. Hopelijk gaat daar nu verandering in komen.

De vijftienjarige klimaatstaker Greta Thunberg zei tegen politici: “Totdat u gaat focussen op wat er moet gebeuren, in plaats van wat er politiek mogelijk is, is er geen hoop.”

Het nu voorgestelde doel van dit raadsvoorstel geeft weer wat politiek mogelijk wordt geacht. En het klimaat wordt daarmee benaderd als een ‘normaal’ onderhandelingsonderwerp, vergelijkbaar met een cao-onderhandeling of een pensioenonderhandeling. Niet om normale onderhandelingsonderwerpen tekort te doen, integendeel, maar die vallen vaak in de categorie: beetje erbij, beetje eraf tot een compromis waarin de meesten zich kunnen vinden.

Maar voorzitter, de planeet is niet gebaat bij compromissen. Het is 5 voor 12 voor onze planeet. De klimaatverandering wacht niet. Waarom wordt er gekozen voor wat politiek haalbaar wordt geacht en niet wat nodig is? Waarom staat het coalitiedoel er niet in om nog deze periode een CO2-reductie van 440-640 ton te realiseren? Daarom komen wij met een amendement waarmee we het college aan de afspraak houden om ten minste 440 kiloton aan CO2 te besparen in de gebouwde omgeving en op mobiliteit. Bijvoorbeeld met het realiseren van laadpalen op tankstations, onze eerste motie. Waarom heeft de wethouder deze concrete afspraak in het coalitieakkoord losgelaten? Waarom nu alleen een dalende trend terwijl hij eerder sprak over een sterk dalende trend? Wie komt de wethouder hier tegemoet?

Het zou ons niet verbazen als dat de haven is. De directeur van het Havenbedrijf is langzamerhand zo’n beetje de onderkoning van Rotterdam. Wij willen echter actie. Wij dienen drie moties in om de haven te verduurzamen. De eerste motie stelt een afbouwplan voor van de fossiele industrie. De andere twee moties gaan over de lokale heffingen in de haven - zoals zeehavengeld - om zo de invoer van foute lading te ontmoedigen.

De fossiele industrie is één van de hoofdverantwoordelijken voor de klimaatverandering. Het is totaal ongeloofwaardig dat de industrie die de problemen heeft veroorzaakt, nu de oplosser zou zijn van die problemen. Voor hen geen plek aan de onderhandelingstafel. Nog een motie.

Voorzitter, het vorige college danste naar de pijpen de pijpen van de bedrijven en schafte de reclamebelasting in het havengebied af. Die willen wij weer invoeren. De opbrengsten brengen wij onder in het energietransitiefonds. Dat fonds moet als doelstelling hebben om het energieverbruik in Rotterdam te verminderen. Vandaar onze motie.

Voorzitter, Rotterdam is een deltastad en zal daarom als eerste in Nederland de ernstige gevolgen van klimaatverandering ondervinden. De klimaatschade is hier dan ook het grootst. Spaanse wetenschappers hebben berekend dat Rotterdam - samen met andere Europese deltasteden als Istanbul, Sint Petersburg of Odessa - vanaf 2030 een jaarlijkse schadepost van 200 miljoen euro kan verwachten. Blijkbaar vindt dit college dat wel prima, want haar raadsvoorstel gaat uit van Rotterdam klimaatneutraal in 2050. De Partij voor de Dieren daarentegen houdt vast aan haar aan ons standpunt: Rotterdam klimaatneutraal in 2030.

Wat was ook alweer het doel van de energietransitie? Juist, de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal anderhalf graden Celsius. Ons bezwaar is dat dit akkoord te lage doelen stelt en weinig garantie biedt voor het behalen daarvan. Vandaar een motie om het Rotterdamse klimaatbeleid te herijken als blijkt dat wij het doel niet gaan behalen.

En dan over de betaalbaarheid van de transitie. Wist u dat de fossiele industrie per minuut veertienduizend euro subsidie ontvangt van onze overheid? Dat is jaarlijks 7,6 miljard euro aan belastingvrijstellingen en subsidies. Als we dat geld nou eens gaan inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien wordt het tijd dat de vervuiler gaat betalen in plaats van de gewone burger en mensen met een laag inkomen.

Het wordt tijd voor een politieke klimaatverandering.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer