Bijdrage: Parti­ci­pa­tie­beleid Omge­vingswet


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 8 maart 2023

8 maart 2023

Voorzitter,

Eerst over de participatienota. In de begeleidende brief van de wethouder lezen we het volgende: “Het oppakken van initiatieven en het zoeken naar draagvlak daarvoor bij belanghebbenden ligt bij de bewoner/initiatiefnemer zelf. Dat past bij de algemene maatschappelijke trend naar meer zelfstandigheid van bewoners en een terugtredende overheid.” We vinden dit een gevaarlijke trend, voorzitter. De overheid is hoeder van het algemeen belang en is opgericht om voor de publieke zaak afwegingen te maken. Een bewoner of initiatiefnemer heeft een particulier belang. Bij botsende particuliere belangen kan de besliskracht van de overheid uitkomst bieden, maar dat gaat niet met zo’n passieve houding die de gemeente zich nu aanmeet. Het is een van de redenen waarom Partij voor de Dieren tegen de Omgevingswet is.

Maar ja, we moeten er maar mee zien te leven. Het is daarom goed dat we een participatienota hebben. Alle fracties in deze gemeenteraad weten: om de zoveel tijd stroomt de inbox vol met verontwaardigde bewoners van onze stad die teleurgesteld zijn in de doorlopen participatie. Dat moet anders. Deze nota kan helderheid bieden.

Het is dan wel belangrijk om vooraf verwachtingen uit te spreken over participatie. Wat ons betreft begint dat met zoiets als een participatiestartnotitie. Een mond vol en in feite een verzonnen woord, maar het is bedoeld om te komen tot een gedragen plan van aanpak voor de participatie. In zo’n startnotitie kunnen de spelregels staan, maar ook op welke sport van de participatieladder de verschillende deelnemers staan. Het informeren van bewoners of belangenorganisatie is participatie; medezeggenschap is dat ook. Een wereld van verschil, voorzitter. Maak de vorm van participatie van tevoren duidelijk en je bespaart een hoop leed.

Feitelijk lezen wij dit ook terug in de brief, bij het kopje over maatwerk. Is de wethouder bereid bij participatieprocessen te werken met zo’n startnotitie?

Dan over de verplichte participatie. Er zijn nu twee sets van gevallen van buitenplanse afwijkingen: eentje voor ons adviesrecht als raad en eentje voor verplichte participatie. Verwarrend. Maar verder zijn we akkoord.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Woonakkoord (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Verslag archief- en informatiebeheer 2021 en raadsvoorstel wijziging verordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer