Bijdrage: Ontwerp Program­ma­be­groting 2022 Recre­a­tie­schap Rotte­meren


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 9 juni 2021

9 juni 2021

Voorzitter,

Ik wil namens mijn fractie vier punten met de wethouder bespreken inzake de zienswijze op de begroting van Recreatieschap Rottemeren. Allereerst het gebruik van menggranulaat door de terreinbeheerder van de Rottemeren, Staatsbosbeheer. Wij hebben de beantwoording van onze vragen door de wethouder gelezen, maar wij vinden de gekozen houding te slap. Die gaat uit van afwachten wat Staatsbosbeheer zelf vindt van het gebruik van granulaat vermengd met plastic in haar natuurgebieden. Voorzitter, plastic hoort niet thuis in natuurgebieden, dat moet de wethouder toch ook beamen? Wij zien graag dat we in onze zienswijze aangeven geen menggranulaat meer te willen gebruiken in de Rottemeren. Is de wethouder daartoe bereid?

Punt 2, de kap van bomen. Wat is het biodiversiteitsplan in de Rottemeren om zo de kap van zieke essen te compenseren? Wat voor bomensoorten worden er aangeplant en welk beeld heeft het recreatieschap voor ogen met betrekking tot soortenrijkdom? Het is mij niet duidelijk uit de concept-zienswijze van het college. Is er überhaupt een biodiversiteitsstrategie en is de wethouder als toezegging bereid deze strategie te delen met de commissie? Kan de wethouder tevens uitleggen wat er met de zienswijze van vorig jaar is gebeurd? Daarin verzoekt u om aansluiting op provinciaal biodiversiteitsbeleid. Kan de wethouder uitleggen hoe dat is gedaan en hoe bestuurlijke overleggen met gedeputeerde staten plaatsvinden? Is er trouwens ook aansluiting met de Uitvoeringsagenda biodiversiteit van de gemeente? Wat doet de wethouder bijvoorbeeld om de 10 van 010 ook een betere plek te gunnen in de Rottemeren?

Punt 3, de herinrinrichting van de Eendragtspolder. Wij staan in contact met bewoners van Nesselande die zich wat zorgen maken over de ontsluiting van de polder en de toegankelijkheid ervan. De herinrichting van de polder heeft tot doel om natuurwaarden beter te beschermen, en daar zijn we natuurlijk blij mee! Wel is het belangrijk om goede alternatieven aan te bieden voor gebruikers van de Rottemeren, zeker de Nesselanders voor wie de Eendragtspolder zowat als achtertuin fungeert. Is er nog wel genoeg ruimte voor honden om lekker te kunnen loslopen? Wij vroegen ons af of er een goede balans wordt gezocht waarbij alle belangen bediend worden. Zo kun je sturen op het type recreatie – fietsers en wandelaars zijn prima te verenigen met natuur, barbecueënde personen en mountainbikers al een stuk minder. Graag een uitleg van de wethouder.

Tot slot een vierde punt. Bij omwonenden van de Zevenhuizerplas bestaat het idee om aan de zuidrand een verwarmd buitenbad te maken. Het idee is om het water te verwarmen zodat er voor langere tijd kan worden gezwommen. Er komt ook randprogrammering, zoals een drijvende kade en een buitenbad. Is het college ooit al formeel benaderd door initiatiefnemers? En wat vindt de wethouder er eigenlijk van?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Hotelbeleid

Lees verder

Bijdrage: Raadsvoorstel Inkoopstrategie jeugdhulp en wijkteams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer