Bijdrage: Hotel­beleid


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 9 juni 2021

9 juni 2021

Voorzitter,

Wij vinden het een goed idee om inrichtingen met logiesfunctie, ofwel hotels, beter te spreiden over de stad. Een stad is er primair voor de bewoners, vergeet dat nooit. Maar bezoekers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Daarom steun voor dit idee.

Waar wij mee worstelen, en blijven worstelen, is de zekerheid die je als overheid kunt hebben om die spreiding ook realiteit te maken. Als we even een uitstapje doen naar andere horeca, dan zijn er bestemmingsplannen en horecagebiedsplannen. Wethouder De Langen wil fastfood uit de stad weren, maar dat kan niet op basis van de horecacategorieën die worden gehanteerd. Tenzij je de bestemmingsplannen heel conservatief insteekt en vervolgens buitenplans afwijkt als je als college de vestiging van een nieuwe zaak een goed idee vindt. Mijn vraag: geldt voor hotels hetzelfde? Welke bestemming krijgen percelen in de bestemmingsplannen en omgevingsplannen waarmee gestuurd kan worden?

Over de specifieke initiatieven die volgens beleid niet voldoen maar mogelijk wel gewenst zijn: wie gaat hierover? Raad of college? Het raadsvoorstel is hierover niet duidelijk.

Voorzitter, het spijt me zeer maar aan de Rotterdamse Hotel Code ga je niks hebben. Dat is een convenant, dan staan er wat krabbeltjes onder en daarna wordt er geborreld en niemand heeft het er meer over. Je kunt natuurlijk veel beter instrumentarium ontwikkelen om goed gastheerschap af te dwingen. Waarom niet in exploitatievergunningen opnemen dat beperking van overlast voor omwonenden en het schoonhouden van de buitenruimte randvoorwaardelijk zijn voor verlenging? Kan dat, voorzitter?

Bij het kopje over financiële consequenties hebben wij wat vragen. Welk publiekrechtelijk instrumentarium wordt ontwikkeld op basis van het voorliggende hotelbeleid? En wat moeten wij denken bij het kwantificeren van financiële risico’s? Gaat dat bijvoorbeeld over de inkomsten logiesbelasting die nu ingetekend zijn in de meerjarenbegroting van de gemeente?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.