Bijdrage: Onderwijs in lockdown (onderdeel van: Voort­gangs­rap­portage aanpak lera­ren­tekort)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 20 januari 2021

20 januari 2021

Voorzitter,

Wij maken ons ernstig zorgen door toenemende leerachterstanden bij een gedeelte van de Rotterdamse leerlingen als gevolg van de coronamaatregelen, al dan niet ingegeven door een lerarentekort. De klap op de vuurpijl is natuurlijk de schoolsluiting. Leerachterstanden zijn problematisch, maar mogelijk nog meer de tweedeling als gevolg van de ongelijke situaties waar onze leerlingen zich momenteel in bevinden. De ene leerling heeft thuis een eigen kamer om huiswerk te maken en ouders die tijd kunnen maken thuisonderwijs te geven, de ander heeft dat niet. Die deelt een kamer met zusje of broertje en op die paar vierkante meters thuis is het onmogelijk om aan schoolwerk te zitten. De ouders willen wel onderwijs geven, maar werk gaat natuurlijk voor. En de lesstof is in het Nederlands, dus niet altijd goed te volgen.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het niet alleen over gelijke kansen voor alle leerlingen, maar ook over eerlijke kansen. Sommige van onze jeugdige stadsgenoten krijgen nu geen eerlijke kans om zich ten volle te ontplooien en het onderwijs te benutten voor persoonlijke ontwikkeling. Juist het klaslokaal was die noodzakelijke baken om op een eerlijke manier te beginnen aan het leven. Dat is nu weggeslagen. En tot overmaat van ramp zijn ook andere alternatieve leeromgevingen gesloten, zoals de bieb en leeszalen. De toch al kwetsbare leerlingen kunnen geen kant op.

We hebben wat vragen aan het college. Heeft de wethouder onderwijs goed in de gaten waar op dit moment leerachterstanden worden opgelopen? Zijn dit leerlingen van overwegend scholen met een hoge schoolweging? Of zijn dit leerlingen die voornamelijk van scholen komen waar al een tekort is aan leraren, dus voornamelijk in de gebieden waar de meeste vacatures zijn? Valt er een onderscheid te maken in de achtergronden van leerlingen die nu achterstanden oplopen? Hoe pluriform of uniform is de groep en kan daar dan al dan niet een herstelprogramma voor worden gemaakt? Komt de wethouder ook de aankomende zomer met een campus om leerachterstanden weg te werken? Klopt het dat Rotterdamse gymleraren zich zorgen maken over de fysieke ontwikkeling van leerlingen? Zo ja, wat gaat de wethouder hieraan doen?

Op de website van RTV Rijnmond lazen wij op 12 januari jongstleden dat u samen met de grote steden optrekt voor een nationaal actieplan van het Rijk voor het wegwerken van leerachterstanden in onze stad. Hoe gaat u ervoor zorgen dat alle leerlingen van zo’n actieplan profiteren? U schijnt ook met collega-wethouders een brief te hebben gestuurd, althans dat vermeld voornoemde website. Is die brief ook in afschrift naar de Raad gestuurd? Wij kunnen 'm namelijk niet vinden.

Verder maken wij ons ook grote zorgen over de voorschoolse educatie op de peuterspeelzalen. De reden dat we spreken over doelgroeppeuters en dat de gemeente Rotterdam dit gratis verstrekt aan gezinnen waar het niet vanzelfsprekend is dat er thuis Nederlands wordt gesproken of waar armoede heerst, laat juist zien hoe belangrijk voorschoolse educatie is. Bij de eerste intelligente lockdown van het voorjaar van vorig jaar signaleerde de gemeente deze problematiek. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kwam toen in actie door de indicatie ‘Extra spelen en leren’ voor te schrijven, waarmee de helft van voorschoolse educatie tot acht uur per week werd vergoed op de peuteropvang en voor ruim zes uur op de kinderdagopvang.

Wij willen van de wethouder weten of de doelgroeppeuters de opgelopen achterstanden kunnen inhalen met extra uren als de lockdown weer voorbij is. Dus meer dan de acht uren per week die nu door de gemeente worden gesubsidieerd. Gaat de wethouder dit regelen? Ook willen wij weten of de ouders van de doelgroeppeuters nog altijd in aanmerking komen voor de gratis uren als zij door de lockdown niet komen aan de minimale afname van 720 uur per kalenderjaar. Wij verwijzen hier expliciet naar artikel 15 van de Subsidieverordening voorschoolse educatie Rotterdam 2021, over de ouderbijdrage. Die wordt pas vergoed voor de gratis uren bij een afname van 720 uur of meer. Welke vrijheid biedt de verordening? Wat gaat de wethouder doen als een exploitant van peuteropvang of kinderdagopvang te weinig capaciteit heeft voor intensivering van het aantal uren, of hier meer subsidie voor wil hebben?

Tot slot hebben wij één vraag over het lerarentekort. Het valt ons op dat het aantal vacatures in Feijenoord is gehalveerd. Dat is uiteraard een goede zaak. Wat is daar precies gebeurd? Wellicht dat we hier als stad lering uit kunnen trekken.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beantwoording schriftelijke vragen over 'Laag aantal bouw sociale huurwoningen'

Lees verder

Bijdrage: Locatieonderzoek Kanaalweg (commissiebespreking)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer