Bijdrage: Omge­vings­visie (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 25 november 2021

25 november 2021

Voorzitter,

Dit is niet onze Omgevingsvisie, althans niet deze versie. In onze Omgevingsvisie staat natuur en milieu centraal. Wij denken vanuit ecocentrisch uitgangspunt, niet egocentrisch uitgangspunt. Dat houdt in dat wij de belangen van dieren en stadsnatuur zij aan zij stellen met die van de mens. We staan namelijk allemaal met elkaar in verbinding. De stad is een mens-ecosysteem.

Ons bezwaar uit zich onder meer in de rol die de volkstuinen zijn toegedicht. Volkstuinen zijn oasen van groen voor de Rotterdammers en leefgebieden – of liever refugia – voor vele dieren en planten die op het verschraalde platteland geen plek meer hebben. Daarnaast zijn het hubs voor klimaatadaptatie: personen die lijden onder hittestress of overprikkeling raad ik aan om toevlucht te zoeken tot een van de 43 volkstuincomplexen die onze stad rijk is. Schaduw, koelte, rust. Daarnaast bergen de volkstuinen hemelwater op.

Aan de wethouder buitenruimte de vraag of de volkstuinverenigingen zijn betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Hoe is die betrokkenheid? Er gaat op de burelen van Stadsontwikkeling een lijst rond van een aantal volkstuincomplexen die worden heroverwogen. Ik weet toevallig hoeveel. Er kijken momenteel heel veel volkstuinders mee. Wij willen van de wethouder weten welke complexen dat zijn. Graag een antwoord.

Wij zijn voor verdichting waar het kan, maar niet ten koste van alles. Riek Bakker zei het afgelopen week nog in de krant: wij mensen hebben genoeg publieke ruimte nodig om ons fijn te voelen en te ontspannen. Daar kan een groennorm voor helpen, waar wij voor pleiten, zo kun je verdichting in goede banen leiden.

Onze vraag aan de wethouder mobiliteit de vraag waarom zij een lofzang doet op luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Zo schrijft zij in de Omgevingsvisie: “Vanwege de effecten op de directe omgeving is het essentieel dat de luchthaven in een (regionale) maatschappelijke behoefte voorziet. RTHA kent veel reizigers uit de regio met een recreatief reisdoel die de luchthaven waarderen om zijn nabijheid en reiscomfort. Daarnaast zorgt de luchthaven voor werkgelegenheid, geeft het de regio een internationale uitstraling.” Dit snappen wij niet zo goed. Begrijpen wij goed dat de wethouder de luchthaven voor de toekomst wil bestendigen?

Aan de wethouder wonen de vraag waarom de huidige concept-Omgevingsvisie wijken in West aanwijst als moderniseringslocatie. Weten mijn medecommissieleden dat deze wijken niet stonden vermeld in de conceptversie uit juli van dit jaar? Het bewijs tref je aan op de website van de gemeente. Zomaar opeens wordt Delfshaven nu aangewezen als moderniseringslocatie. Hoe kan dit? Klopt het dat alle zienswijzen zijn uitgegaan van de versie van juli, waar ‘alleen’ de focuswijken staan opgesomd. Weten mijn medecommissieleden überhaupt wat moderniseringslocatie inhoudt?

Graag ontvangen wij op onze concept-moties en concept-amendementen een concept-reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.