Bijdrage: Omge­vings­visie (beleids­velden sociaal domein)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 22 september 2021

22 september 2021

Voorzitter,

Fijn dat we vandaag ruimtelijke ordening van onze stad kunnen toespitsen op het sociaal domein, of andersom natuurlijk. Onze eerste vraag is hoe er geografisch is gestuurd op groen in de wijk. Waarom deze vraag, voorzitter? Nou, groene wijken zijn onder meer goed voor het dempen van de zorgvraag. Tien procent meer groen in de wijk, in alle wijken van het land welteverstaan, levert een besparing van liefst vierhonderd miljoen euro op. Laat die zorgkosten een indicator zijn van zorgvraag. Met targets als ‘twintig hectare groen erbij’ kom je er niet als je niet goed spreidt. Elke Rotterdammer moet er baat bij hebben. Waar komt dus het groen?

Wij zouden een groennorm als referentiewaarde bij gebiedsontwikkeling maar wat logisch vinden. Het richtgetal van het Rijk voor groen in de wijk is 75 m2 per inwoner, in een straal van vijfhonderd meter om de woning. Hoe gaat het college trachten die te benaderen? Waarom lees ik er niets over terug in de Omgevingsvisie? En voorzitter, dit gaat de wethouder zorg aan als hij staat voor het welzijn van de Rotterdammers. Ik neem aan dat de GGD hem dat ook ingefluisterd heeft, vooral in de buurten waar er een grote sociale voorraad aan woningen is.

Groen helpt bij de realisering van een gezonde leefomgeving; strikter horecareguleringsbeleid doet dat ook. Zit er volgens de wethouder al schot in de zaak om de vestiging van bepaalde typen horeca-inrichtingen te weren op bepaalde plekken? En wat kan de wethouder nu al, met deze Omgevingsvisie in de hand? Kan hij standwerkersvergunningen weigeren op bepaalde plekken, bijvoorbeeld in de buurt van scholen. Analoog aan de al bestaande ‘children’s zones’: kan de wethouder health zones of gewoon gezondheidszones aanwijzen waar nieuwe snackkarren niet welkom zijn?

Er is al veel discussie geweest over de moeilijke situatie waarin zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties verkeren, door een gebrek aan huisvesting. Wat doet het college hieraan in de nieuwe Omgevingsvisie? Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Hoe sluit het scholenplan aan op de Omgevingsvisie, met name de zoekgebieden voor nieuwe wooncentra? Hoe zorgt Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) voor spreiding van openbaar onderwijs in de stad? Hoe luidt de zienswijze van deze belanghebbende?

Wanneer treedt de sportnorm in werking? Gaat het hier om buitensporten en -spelen of op de vereniging? En kunnen de gezondheidszones ook worden toegepast op de sportcirkel? Het lijkt ons een prachtig idee dat Rotterdammers in een veilige en voedselbewuste omgeving kunnen sporten.

Tot slot, voorzitter. De wethouder mag afwijken van landelijke normen om zo negatieve emissies van geluid of geur te beperken. Mijn vraag is of er ook zonering mogelijk is tussen wijken over waar welke grenswaarden of belasting voor de omgeving mogen gelden. Mag je bijvoorbeeld de binnenstad op een andere manier benaderen dan een buitenwijk met betrekking tot geur- of geluidsbelasting voor omwonenden? Of staat het gelijkheidsbeginsel dat niet toe? In het algemeen: er wordt flink gezoneerd in het fysieke domein, maar minder in het domein van publieke gezondheid. Waarom niet?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Oranjebonnen en Welstandsparagraaf Oranjebonnen

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan Oranjebonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer