Bijdrage: Bestem­mingsplan Oran­je­bonnen en Welstands­pa­ra­graaf Oran­je­bonnen


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 15 september 2021

15 september 2021

Voorzitter,

Wij zien dat een groot deel van de Bonnenpolder als natuur bestemd wordt. Hier hebben wij wat vragen over. Blijft het gehele gebied van 128 hectare aan natuur openbaar toegankelijk? Wordt het gebied onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, of wordt er in ecologische zin in ieder geval op aangehaakt? Wat voor natuur komt er eigenlijk? Welke flora en fauna worden er in het gebied beoogd?

Wie gaat het natuurgebied onderhouden? Is dat Stichting Natuurmonumenten, al dan niet in combinatie met het Zuid-Hollands landschap? Zo ja, blijft de gemeente eigenaar van de grond en wordt hiervoor een pachtovereenkomst met de nieuwe beheerder gesloten? Zo ja, hoe lang blijft de overeenkomst van kracht? Hoe wordt het natuurgebied straks onderhouden? Komen er grote grazers of schaapskuddes voor verruiging van het gebied? En mag er wat het college betreft faunabeheer ingezet worden? Weet dan, voorzitter, dat faunabeheer in de regel het afschieten of wegvangen van dieren inhoudt. Mag er bestrijding van bepaalde gewassen plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van glyfosaat?

Gaat u in het algemeen jachtrecht verhuren voor faunabeheer in gehele plangebied? Zo ja, waarom? Zo ja, wanneer gaat u daar een beslissing over nemen en mag de Raad er een oordeel over vellen? Zoals u al heeft gezien, voorzitter, is de jagerslobby al volop bezig. Voor welke diersoorten geldt een ontheffing of vrijstelling van de provincie om te mogen bejagen? Graag een overzicht.

Het nieuwe natuurgebied grenst aan agrarisch gebied. Hoe beschermt het college de nieuwe natuur tegen stikstofdepositie of afzetting van pesticiden of neonicotinoïden in oppervlakte- en grondwater? Kijk maar eens naar De Rel, die stroomt van natuurgebied naar agrarisch gebied en omgekeerd. Wordt de nieuwe natuur van agrarische grond gescheiden door hekwerk? Geldt er een ander regime ten aanzien van flora en fauna op de ongeveer dertig hectare waar de natuurbegraafplaats is voorzien?

Er wordt ook aan veeteelt gedaan in de Bonnenpolder. Hoe beschouwt de wethouder dat als in overeenstemming met het nieuwe natuurlijke karakter van de polder? Voorziet de wethouder strijdige belangen? Waarom niet de veeteelt in dit nieuwe natuurgebied saneren, ook conform de wens van het kabinet om de veestapel terug te dringen? Welke landbouwhuisdieren worden gehouden in de Oranjebonnen? Waar blijft de mest?

Hoe sluit de nieuwe natuur aan op het karakteristieke kreken- en gorzenlandschap van de polders? De landschapsvisie is een mooi document, maar het is niet duidelijk hoe de nieuwe bestemming aansluit op landschappelijke waarden. De huidige landschapsvisie is vooral een stilstaand document en beweegt niet mee naar de toekomst.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Voortgangsrapportage Gezond010

Lees verder

Bijdrage: Omgevingsvisie (beleidsvelden sociaal domein)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer