Bijdrage: Minima-effec­ten­rap­portage en Monitor lage inkomens Rotterdam


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIISA op 18 september 2019

18 september 2019

Voorzitter,

De minima-effectrapportage is duidelijk: ouders met twee kinderen op middelbareschoolleeftijd hebben het zwaar. Op alle onderzochte inkomensniveaus staan ze in het rood als ze naast de primaire benodigdheden ook nog willen meedoen. Het zogenoemde restpakket. Dat is een pijnlijke constatering, te meer er sprake is van een armoedeval. En een armoedeval wordt veroorzaakt door overheidsinterventies - waar begunstigden van afhankelijk zijn of zijn geworden of gemaakt - die bij een stijgend inkomen worden afgebouwd. De prikkel om dan een betrekking te vinden is gering, want het is een gok hoe je er vanaf gaat komen bij het hebben van een baan in de toekomst.

En dan hebben we sinds 2019 ook nog een verhoogd tarief voor de afvalstoffenheffing voor huishoudens met drie personen of meer. Dan wordt er wel kwijtgescholden, maar het bedrag onder de streep is hoger. En elke euro telt.

Een op de vijf kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Het college wil er een op de zes van maken. Hoe gaat de wethouder dit doen, indachtig dat ook werkende ouders op bijvoorbeeld 130% boven het wettelijk sociaal minimum in het rood staan met twee jeugdigen die ook graag willen meedoen? Telt de wethouder deze jeugdigen ook mee in de doelgroep waarop het armoedebeleid is gericht? Formeel stopt de wethouder met zijn beleid bij de grens van 110%.

Voorzitter, dit college schafte de tegemoetkoming meerkosten zorg en ook de thuiszorgvouchers af. Weet de wethouder de gevolgen van deze bezuinigingen? Indien nee, is de wethouder bereid het effect van deze bezuinigingen op de redzaamheid van minima in Rotterdam te onderzoeken?

Voorzitter, een van de aanbevelingen uit de effectrapportage is om de ontvangers van het AOW-tegoed nog beter te ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat de afname van het AOW-tegoed per jaarschijf zo rond de zestig procent bungelt. Is het daarom een idee om de resterende veertig procent jaarlijks als lumpsum te verstrekken aan de doelgroep? Overigens zien wij veel liever dat de hele doelgroep gebruik maakt van het AOW-tegoed.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.