Bijdrage: Jaar­stukken 2022, beleids­velden wonen en bouwen (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 7 juni 2023

7 juni 2023
  • WONEN

Voorzitter,

Punt 10 van het woonakkoord luidt als volgt: “De gemeente stuurt actief op goed huren en verhuren en benut daarvoor het wettelijk beschikbare instrumentarium om misstanden te voorkomen.”

Er is onderbesteding op het programma van goed huren en verhuren, te weten 1,1 miljoen. We zien graag dat de onderuitputting niet naar de algemene middelen stroomt, maar doet waarvoor het bedoeld is. Er valt genoeg te handhaven op dit vlak.

Voor dit kalenderjaar is er al zeven ton bezuinigd op het programma ten opzichte van het oorspronkelijk budget, zie de begroting voor 2023. In die begroting is er ‘opkoopbescherming’ aan toegevoegd, dus een verhuurverbod in de zestien wijken aanvullend op malafide verhuur. Nu de invoering van de wet aanstaande is, kunnen we het geld op de plank van vorig jaar goed gebruiken. Inrichting van een laagdrempelig meldpunt voor misstanden; handhaving op verhuurvergunning en vooral brede inzet van communicatie in Carnisse.

Ons verzoek is dus om de onderbesteding niet te laten vrijvallen maar te behouden.

  • BOUWEN:

Verder weten we nu dat de 25 miljoen euro voor segmentering van nieuwbouw belegd is in een aantal projecten. Hof van Maasdam, Nieuw Kralingen, Rijnhaven, Oudeland, Hudson fase 3, Katendrecht en De Spechten. Het geld is op, vast nog op de rekening maar dus gevoteerd. We krijgen er in het meest gunstige geval achthonderd middenwoningen voor terug. Hoe lang blijven deze woningen middensegment, dus hoe lang werkt onze 25 miljoen door in betaalbaarder wonen?

Laten we ervan uitgaan dat we achthonderd middensegment woningen krijgen; het kunnen er ook zeshonderd zijn. Een mutatie van hoger of top naar midden kost ons iets meer dan dertigduizend euro per woning. Dit wisten we eerst niet, zie de discussies van vorig jaar of 25 miljoen genoeg zou zijn. Waar had de wethouder rekening mee gehouden? Het collegetarget over segmentering – 20-35-30-15 – werkt door tot en met 2026. Hoeveel geld moet er nog meer bij om dit voor elkaar te krijgen?

We vinden het ontzettend problematisch dat dit college zo snel afscheid neemt van erfpacht. Bekend is erfpachtconversie met corporaties Havensteder en Woonstad, maar ook particulieren converteren. Het college heeft vorig jaar liefst €68 miljoen geïnd. Mogelijk zitten daar ook bijbetalingen bij, maar feit blijft dat we in de toekomst minder erfpacht kunnen innen. Hoe houdt de wethouder rekening met een verminderde instroom van erfpachtbaten, die uiteindelijk haar eigen portefeuille voeden?

Dit bleek al uit de begroting van 2023, daarin staat: “De regulier canonopbrengsten worden op grond van actuele informatie neerwaarts bijgesteld met € 1,7 mln in 2022 en 2023”

We willen dat erfpacht wordt opgenomen in het nieuwe grondbeleid van de gemeente, een herintroductie van dit belangrijke privaatrechtelijke instrument.

Tot slot willen we opheldering over het Schiekadeblok. We duiken in 2022 8,9 miljoen in de min, nog zonder grondexploitatie. Hoe kunnen we nu al voorzien dat we dit tekort oplopen? Waar zit dat in?

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Programmakader Rotterdams WeerWoord 2030

Lees verder

Bijdrage: Verhuurverordening invoering verhuurvergunning Carnisse

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer