Bijdrage: Het voorstel tot vast­stelling van de nota van uitgangs­punten ten behoeve van de ontwik­keling van het project RISE


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 14 oktober 2021

14 oktober 2021

Voorzitter,

Vanuit de lucht vormt de bebouwing van de RISE-ontwikkelplot een ‘P’. Die staat voor ‘Prima’. Het gebouw van Havensteder, De Pompenburg, vormt een ‘U’. Die staat voor ‘Uitstekend’. Of ‘Uit de kunst’, of ‘Uitermate goed’. En dat is eigenlijk het grootste struikelblok van RISE: er wordt een technisch goed gebouw gesloopt. Waarom zou je dat willen?

Voorzitter, we zijn niet tegen RISE als zodanig, maar wél tegen sloop van goede gebouwen. Dat staat te gebeuren als wij zouden instemmen met de Nota van uitgangspunten die nu voorligt. Om die reden kunnen wij niet voorstemmen.

Mocht de Nota van Uitgangspunten het onverhoopt tóch halen, dan zien wij wel ruimte voor verbetering. Ten eerste willen wij dat de ontwikkeling haar klimaatambities opschroeft. Rotterdam moet wat ons betreft al in 2030 klimaatneutraal zijn. Wij kunnen niet instemmen met een hagelnieuw gebouw dat dat nog niet is. Daarom een motie om de ontwikkelaar van de drie RISE-torens te verplichten te voldoen aan de norm van energieneutrale gebouwen, de ENG-norm.

Een tweede motie gaat over een natuurinclusief ontwerp voor RISE. Hierin volgt de ontwikkelaar de vuistregels voor het bouwen. Maar omdat die vuistregels vrijblijvend zijn, willen wij het geborgd zien in de privaatrechtelijke overeenkomst.

Verder heeft Havensteder, eigenaar van De Pompenburg, in een schrijven aan de Raad negen concrete toezeggingen gedaan. Wij willen dat die toezeggingen als bijlage worden toegevoegd aan de Nota van Uitgangspunten. Zo weten de 226 huishoudens in de flat, die een ongewisse toekomst tegemoet gaan, waar ze aan toe zijn.

Een van de grootste zorgen bij de huurders is een daling in woonoppervlak. Wij snappen die zorgen. Havensteder heeft toegezegd de huren gelijk te houden, maar de toekomstige woningen worden wel kleiner. Wij willen dat de vierkantemeterprijs gelijk blijft; dat is immers een objectieve maatstaf. Wij verzoeken het college dit in haar overeenkomst met Havensteder, of middels kettingbeding in haar overeenkomst met RED Company, af te dwingen.

Tot slot de prijssegmentering in de nieuw te bouwen woningen. Omdat we in feite slechts sociale huur verplaatsen naar de toren aan de Coolsingel, tellen die woningen natuurlijk niet mee. Het gaat om de ongeveer 1074 woningen die erbij komen. Wij zien graag meer sociale huur aan de Coolsingel, om te beginnen twintig procent. Dat past goed in de 20-30-30-20-verdeling die het college voorstaat. Hierbij een vierde motie om dat af te dwingen in de overeenkomst tussen gemeente en RED Company.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Nationaal Programma Onderwijs

Lees verder

Bijdrage: Voortgangsrapportage Woonvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer