Bijdrage: Herzien raads­voorstel over vast­stelling bestem­mingsplan Boezem­bocht - Veiling­terrein en bomenplan Nieuw Kralingen


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 20 mei 2020

25 mei 2020

Voorzitter,

Wij zijn tegen een nieuwe woonwijk aan de rand van het Kralingse Bos. Omdat dit bestemmingsplan deze ontwikkeling mogelijk maakt, zullen wij tegen stemmen. Wel hebben wij enkele vragen over het bomenplan voor de woonwijk Nieuw Kralingen.

Want in de wethoudersbrief lezen wij het volgende: “Het bomenplan is een document waarin wordt onderzocht hoe met substantieel behoud van bestaande bomen een hechte relatie tussen de nieuwbouwwijk en het Kralingse Bos gerealiseerd kan worden. Voor de aansluiting van de woonwijk op de bosrand is het onvermijdbaar dat bomen en onderbeplanting worden verwijderd. Daarbij is het uitgangspunt waardevolle boomgroepen te sparen en te integreren in het plan.”

Voorzitter, maar hoe dan? Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat waardevolle boomgroepen worden gespaard? Want in Rotterdam is de kapvergunning voor particulieren afgeschaft, per 1 juli 2013. Dit betekent dat de nieuwe bewoners aan de rand van het Kralingse Bos zonder tussenkomst van de gemeente een boom kunnen kappen, als hen dat zo uitkomt. Wij zijn om die reden benieuwd hoe het college afspraken gaat maken met de ontwikkelaar over het behoud van waardevol groen. Wordt dit bijvoorbeeld privaatrechtelijk verankerd in de koopakten met nieuwe bewoners? En zo ja, wat is de rol van het bevoegd gezag als er toch bomen in de tuinen van de nieuwe bewoners worden gekapt? Gaat de ontwikkelaar dan handhaven? Hoe dan? Graag een reactie van de wethouder.

De juridische vorm voor het behoud van bomen moet nog nader worden bepaald. Voorzitter, is het mogelijk dat de gemeente erfdienstbaarheid legt op de bomen die uiteindelijk op particulier terrein komen te staan? Dat lijkt ons een goede juridische verankering van de wens tot behoud van waardevol groen. Anders vrezen wij halfzachte maatregelen die geen knip voor de neus waard zijn als de nieuwe bewoners toch willen overgaan tot kappen. Klopt het overigens dat bomen die er al langer dan twintig jaar staan, niet zomaar mogen worden gekapt? Dat lazen wij in het burgerlijk wetboek. Ook hierop graag een reactie.

Voorzitter, erfdienstbaarheid is het privaatrechtelijk spoor. Het publiekrechtelijk spoor is het bestemmingsplan. Wij zijn benieuwd of ook bij het ontbreken van een kapvergunning voor particulieren de bomenkap in het plangebied van Nieuw Kralingen kan worden gereguleerd, middels de regels van het bestemmingsplan. In den lande hebben wij voorbeelden gezien over hoe bomen in de bestemmingsregels een plek hebben gekregen en waarmee een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden een vereiste werd. Kan dit ook gelden voor bomen op particulier terrein? Het bestemmingsplan is een planologisch kader en trekt zich volgens ons niets aan van dingen als erfgrenzen en eigendomsrecht. Dus volgens ons kan het gewoon! Ook hier graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, tot slot. Er verdwijnen tweehonderd bomen in het plangebied en er komen er zeshonderd voor in de plaats. Wij willen weten met wat voor soort bomen we te maken hebben. Hoeveel van de nieuwe bomen zijn van de eerste grootte? We willen er namelijk niet alleen sprietjes voor in de plaats hebben. Daarom graag een uitsplitsing van de wethouder over de boomgrootte van de nieuwe beplanting.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer