Bijdrage: Gemeen­telijk riole­ringsplan 2021-2025


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 13 januari 2021

13 januari 2021

Voorzitter,

Wij willen vandaag een paar punten maken. Allereerst overstort van het riool. We snappen dat het soms nodig is, maar leuk is het voor niemand. Niet in de laatste plaats voor het onderwaterleven in Rotterdamse oppervlaktewateren. Overstort van huishoudelijk afvalwater houdt vanzelf op bij gescheiden rioolsystemen, maar de wethouder heeft nog tot 2050 om dit te realiseren.

Allereerst zien wij graag dat het overstortprotocol als bijlage wordt toegevoegd aan het rioleringsplan. Kan dat, voorzitter? Ten tweede zien wij graag dat het protocol inzichtelijk maakt waar wel en waar niet kan worden overgestort om zo de biodiversiteit onder water te beschermen. Massale vissterfte is namelijk bijna altijd het gevolg van riooloverstort na heftige regenbuien, en daar krijgen we er steeds meer van.

Het lijkt ons vrij logisch dat je de nutriëntenexplosie zo snel mogelijk wil verdunnen. Dat kan eigenlijk alleen in hoofdwatergangen, met een flink volume en een goede doorstroming. De gemeente definieert hoofdwatergang als: “Oppervlaktewaterlichaam dat een hoofdfunctie vervult voor het waterbeheer, ook wel primair water genoemd.” Is het mogelijk dat de wethouder ervoor kan zorgen dat alleen overstort plaatsvindt in deze wateren?

Als er wordt overgestort, kun je proberen de effecten zoveel mogelijk teniet te doen. Wij willen weten of de wethouder actief is in het verbinden van alle watergangen, middels duikers. Of doorbreken van landbarrières, nog beter natuurlijk. In beantwoording op vragen van de VVD uit 2019 over ‘Alle eendjes zwemmen in het rioolwater’ wordt gewag gemaakt van een bewonersinitiatief uit Hoek van Holland om de doorspoeling van de sloot te verbeteren. Is hier al iets meer over bekend?

Verder sluiten wij ons aan bij de vraag van collega Kockelkoren uit de technische sessie om de voortgang in het scheiden van de rioolbuizen te benoemen in de rapportages over Rotterdams Weerwoord. Kan de wethouder daarvoor zorgen?

Voorzitter, wij willen graag een proef met het doorspoelen van WC’s in gemeentelijke gebouwen met hemelwater. Op 17 mei gaat wethouder Bonte, collega van wethouder Wijbenga, wel al naar een opening van een particulier initiatief in IJsselmonde dat regenwater opvangt op het dak in grote tanks en daarmee het toilet doorspoelt, maar in onze eigen gemeentelijke organisatie zijn dit soort goede ideeën nog niet in de praktijk gebracht. Hiervoor komen wij waarschijnlijk met een motie.

Tot slot koesteren wij de wens om de rioolheffing om te buigen van eigenarenbelasting naar gebruikersbelasting. Met zoveel een- en tweepersoonshuishoudens in Rotterdam is het vreemd om nog vast te houden aan een vast tarief. Het is niet eerlijk en strookt ook niet met het idee dat de gebruiker betaalt. Een meerpersoonshuishouden maakt nu eenmaal meer gebruik van het riool dan kleinere huishoudens. Er zijn zat gemeenten die de rioolheffing baseren op de grootte van het huishouden. Daarnaast zijn er gemeenten die een deel vast en een deel variabel hebben. En er zijn ook gemeenten die gewoon meten hoeveel water er naar het riool gaat. En er zijn weer andere gemeenten die voor gebruikers eerst een drempel hanteren, van de aantallen kubieke meters aan toevoer van leidingwater. De steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht maken hiervan gebruik, bovenop een eigenarenbelasting.

Kijk, voorzitter. Dat is interessant. Er kan veel meer dan de €225,70 die de gemeente dit jaar weer van alle huishoudens vraagt. Een bedrag dat overigens elk jaar stijgt. Daarom willen wij dat de wethouder zich nu eens van zijn liberale kant laat zien en een betere heffingsgrond gaat hanteren. Dus: gebaseerd op de grootte van het huishouden, al dan niet in een verdeelsleutel met vastrecht, daadwerkelijk gebruik van het riool of nóg een andere rekenwijze. En verder willen we graag dat we wethouder inzichtelijk maakt hoeveel het kost om de rioolheffing om te buigen naar een gebruikersbelasting. Als je de afvalstoffenheffing erbij pakt, dan kun je wat ons betreft prima koppelen. Tot slot kan de wethouder de andere G4-steden achterna en een extra gebruikersdeel toevoegen, gebaseerd op het gebruik van het riool. Laten we de Utrechtse drempel van 250 kubieke meter leidingwater als standaard hanteren. Dit is een mooie prikkel voor gebruikers om hun waterverbruik te verminderen. De winst zit voornamelijk bij niet-woningen; de grootverbruikers van water en dus de grootgebruikers van ons riool. We horen graag hoe de wethouder hierover denkt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.