Bijdrage: Evene­men­ten­beleid


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie EDEM op 22 november 2018

22 november 2018

Voorzitter,

Al sinds ons aantreden in de gemeenteraad in 2014 wijzen we op de negatieve gevolgen van de festivalisering van de Rotterdamse parken. Voor de natuur, de dieren die er leven, voor omwonenden en voor mensen die willen genieten van de parken. Bodemverdichting en kapotte gazons, afstervende boomwortels en boomkruinen, zwerfafval en geluidsoverlast. Daarnaast zijn parken meerdere dagen rondom een festival afgesloten. En uiteraard hebben ook de dieren in de parken te lijden onder de festivals. Het is bij wet verboden om broedende vogels en vleermuizen opzettelijk te verstoren, maar festivals lijken te zijn uitgezonderd van de wet. Of veroorzaakt harde muziek geen verstoring van dieren? Graag een uitleg.

Voorzitter, in de evaluatie van het evenementenbeleid 2017 lees ik over dit alles geen kritisch woord. De evaluatie leest vooral als een reclamefolder die mij niet overtuigt dat er werkelijk wordt geleerd van het verleden over hoe schade en overlast in parken kan worden voorkomen.

Wel stelt het college in haar begeleidende brief dat optimale spreiding in tijd en locatie van evenementen nodig is vanwege de belasting van parken. Zij onderzoekt diverse mogelijkheden daartoe. Erkent het college hiermee dat festivals een te hoge belasting geven op parken? En wordt er expliciet gezocht naar locaties buiten de parken? Die ook nog sfeer hebben? Ik kan me voorstellen dat er een hoop toffe locaties zijn in leegstaande panden en op braakliggende terreinen waar geluid kan worden geproduceerd zonder overlast.

Voorzitter, zijn wij tegen festivals? Nee, zeker niet. Maar laten we de toch al kwetsbare natuur in de stad in ieder geval beschermen tegen te grote en te veel festivals. Wat kunnen wij van dit college verwachten als het aankomt op het weren van grootschalige festivals in parken? En op welke wijze krijgen dieren de bescherming die ze verdienen? Graag een toelichting. Is het college bereid tot het opstellen van een parkenbeleid?

Voorzitter, wie betaalt ondertussen de rekening van de veroorzaakte schade in parken? Het lijkt er niet op dat dit de organisatoren zijn. Kan inzichtelijk worden gemaakt hoe vaak er herstelschade in parken is geconstateerd en hoe vaak organisatoren dit betaald hebben?

Ik rond af met het tegengaan en voorkomen van afval. Zeker op festivals is hierop veel winst te behalen. Festivals als Baroeg Open Air, Bevrijdingsfestival en Metropolis hebben succesvol geëxperimenteerd met retourbekersystemen en gescheiden afvalinzameling. Vele festivals volgden. Hulde. Is het niet een logische vervolgstap om recycling een standaard onderdeel te maken van de subsidie of vergunningverlening? Graag een reactie.

Nog heel wat ander. Ik kijk uit naar de herziening van de nota dierenwelzijn met betrekking tot nieuw beleid voor de dierenambulance om van A naar B te komen. Met dank aan toezeggingen van de wethouder veiligheid en de burgemeester.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Tweede voortgangsrapportage Feyenoord City

Lees verder

Bijdrage: Het Open Venster

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer