Bijdrage: Consul­tatie onder­zoeken tarieven OV


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 15 april 2020

15 april 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet niets in het voorstel van het college om het tarief van de metro met liefst 15% te verhogen. Allereerst zijn wij het oneens met de randvoorwaarde uit het OV-tarievenkader van de MRDH dat investeringen moeten worden opgehoest door de reizigers. Voorzitter, gebruikers van het OV moet je juist koesteren. Of wil je ze weer de auto in hebben? Een OV-reiziger kost de maatschappij veel minder dan een autogebruiker.

Wij vinden dat investeringen in het OV moeten worden bekostigd uit de brededoeluitkering van het Rijk of het landelijke investeringsfonds waaraan gesleuteld wordt. Of ze moeten worden verdisconteerd in de grondexploitaties voor nieuwe bouwplannen. Zo lijkt het mij logisch dat de ontwikkelaars van de Rijnhaven meebetalen aan de upgrade van het metrostation. Waarom zouden de reizigers van lijnen D en E daarvoor moeten opdraaien?

Voorzitter, wij zijn blij dat het college de kinderkaart omarmt. Fijn als kinderen al van jongs af aan in het OV komen en dan ook nog eens voor een habbekrats. Helaas komen de ouderen er bekaaid van af. Al eerder hebben wij aan de bel getrokken over het afschaffen van de dagkaart voor senioren, bijvoorbeeld hen die vanuit omliggende gemeenten een dagje Rotterdam komen doen. Die is sinds dit jaar – hou je vast- negentig procent duurder. Gelukkig reizen Rotterdamse AOW-gerechtigden in onze stad gratis, maar dan lezen wij de omineuze zin in de brief van de wethouder over tegemoetkoming voor minima in het kader van vervoersarmoede: een onderzoek over “de invoering van een dergelijk arrangement naast of in plaats van het huidige arrangement van gratis OV voor AOW-ers per ingang van de volgende collegeperiode.” Wij roepen het college op hierover heel goed na te denken. Misschien dat een welgestelde AOW-er inderdaad best haar of zijn eigen kaartje kan betalen, maar er is een behoorlijke groep ouderen die slechts kan meedoen in hun samenleving door het gratis reizen.

Tot slot, voorzitter. Gelukkig kan deze gemeenteraad de sluitpost zijn voor het vaststellen van de verreweg belangrijkste vervoerder in de Rotterdamse regio, namelijk de RET. Een ieder uit deze commissie die zijn verontwaardiging uitsprak in de krant over de voorgenomen tariefsverhoging in de metro, kan de daad bij het woord voegen als onze motie ‘Wij beslissen over het tariefvoorstel van de RET’ opnieuw in stemming wordt gebracht.

Wij hebben geen vragen aan de wethouder, voorzitter. Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.