Bijdrage: Buiten­ruimte in de Begroting 2022


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 3 november 2021

3 november 2021

Voorzitter,

Wij willen weten wanneer Rotterdammers weer naar een Rotterdams dierenasiel kunnen. Wanneer start de bouw? In een persbericht van 30 juni jongstleden lazen wij het volgende: “Na de zomer wordt aan de Abraham van Stolkweg gestart met de sloop en het grondwerk ter voorbereiding van de nieuwbouw.” Is dit al gebeurd? Zo nee, waarom niet?

In het persbericht staat ook: “Als alles volgens plan verloopt, dan moet in het tweede kwartaal van 2022 moet het nieuwe dierenasielPlus haar eerste bewoners kunnen ontvangen.” Is dit nog altijd aan de orde? Zo nee, waarom niet?

In de begroting staat dat er pas in 2023 een bedrag van €493.000 wordt onttrokken voor de bouw van een nieuw asiel. Klopt dit? Zo nee, waarom staat het in de begroting? Waarom wordt er komend jaar niks onttrokken?

Is de wethouder ervan op de hoogte dat een opvangvoorziening in Krimpen aan den IJssel tijdelijk de deuren sluit? Die gaat komende maandag dicht. Uit antwoord op eerdere vragen van ons, van april dit jaar, schrijft het college dat Rotterdammers terecht kunnen bij omliggende gemeenten. Waar dan, voorzitter?

Dan voorzitter, de verkoop van levende dieren op de markt. Het is eigenlijk best treurig dat wij de wethouder moeten vertellen hoe de wereld in elkaar zit. De wethouder zegt dat een verbod op verkoop van bepaalde waren op gemeentelijke markten niet mag. Ja, en dat klopt dus niet. We hebben hier zeer uitvoering melding van gemaakt in onze schriftelijke vragen van afgelopen maandag. Voor de wethouder zit duiken en draaien er niet meer bij, straks moet de portefeuillehouder dierenwelzijn zeggen of hij er zit voor de dieren of voor de gevestigde belangen.

Het collegetarget groen stond eind 2020 op 12,8 hectare. Hoeveel is het nu? Wij zouden van de wethouder een uitsplitsing willen hebben in de categorieën openbaar groen, groene daken, groene werklocaties en groene daken.

Waardering van het groen in onze stadsparken en het openbaar groen blijft achter, blijkt uit de effectindicatoren in het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie – landschap. Wat gaat de wethouder hieraan doen?

Wat gaat de wethouder doen in het Vroesenpark, komend jaar? Het festivalproof maken van het park kost de Rotterdammer drie-en-een-halve ton. Waarom betalen evenementenorganisatoren dat niet? Wat hebben Rotterdammers hieraan? Graag een antwoord.

Waarom is er een nieuwe beheerconstructie voor Het Park nodig? De gemeente is toch gewoon eigenaar van de openbare ruimte? Met wie gaat de wethouder deze constructie aan?

Voorzitter. Wij vinden het vrij ongelofelijk te hebben moeten lezen dat Rotterdams Weerwoord stopt. Hoe kan het college geen middelen hebben toegekend voor het aanpakken van wateroverlast, hittestress, droogte en alle andere gevolgen van klimaatverandering? Dit is geen smaakje van de week, voorzitter, maar enorme urgentie. Deltastad Rotterdam is de klos als we niet ons niet wapenen tegen klimaatverandering, nog los van de mitigatieopgaven waar we zo mogelijk nog meer verantwoordelijk voor zijn. Wat heeft de wethouder gedaan om zijn programma te behouden? Is hij het eens met het collegebesluit klimaatadaptatie een kopje kleiner te maken? Hoeveel heeft hij nodig voor continuering van het programma zoals dat momenteel loopt? We horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.