Bijdrage: Buiten­ruimte in de Begroting 2021


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 28 oktober 2020

28 oktober 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is een echte buitenruimtepartij. Wij besteden zeer geregeld aandacht aan het onderhoud van de buitenruimte, behoud en bescherming van het schaarse groen, de dieren die in het wild leven en afhankelijk zijn van onze afwegingen, en natuurlijk niet in de laatste plaats het geluk van de mensen door te kunnen wonen en leven in een groene leefomgeving. Om een collega-fractie dan maar te parafraseren: "zeker zijn" van een goede buitenruimte is een basisrecht. Wij zijn dan ook hartstikke blij dat met de zeven stadsprojecten de buitenruimte eindelijk de bestuurlijke aandacht krijgt die het verdient. Wellicht is de ironie u ontgaan, voorzitter, maar in het verdedigen van de stadsprojecten gebruikten de gevestigde partijen allemaal argumenten die wij al sinds ons aantreden in dit huis hebben aangevoerd. Want, inderdaad, groen verlaagt de zorgkosten, verhoogt de WOZ-waarde waardoor vastgoed meer waard wordt, helpt funderingsproblemen tegen te gaan, vermindert vandalisme, vermindert psychosociale problematiek, en helpt in het versterken van de biodiversiteit. En: het is goed voor de dieren! Wij hebben altijd al gezegd dat investeren in stenen in plaats van groen op den duur geld kost, omdat mensen niet zonder een groene leefomgeving kunnen. Daarom zijn de stadsprojecten meer dan ooit nodig.

Wel hebben wij nog het nodige aan te merken op het buitenruimtebeleid van wethouder Wijbenga. Het is vooral mensen, mensen, mensen en dan een hele tijd niets en dan mag het misschien ook een beetje goed zijn voor de dieren en de natuur. Mijn collega mevrouw Bottinga heeft het een tijd terug al eens te berde gebracht, maar Rotterdam bekleedt de laatste plek in de monitor van de Universiteit Tilburg uit 2018 over zogenoemd ecologisch kapitaal. Plek 380, voorzitter! Dit terwijl je met vrij simpele ingrepen wat voor dieren en natuur kunt doen. Laat bijvoorbeeld gewoon de bladeren liggen in de herfst, op plekken waar dat kan. Bijvoorbeeld in bosschages. Egels hebben deze bedekking nodig voor het vinden van voedsel en voor het innestelen voor een winterslaap. Weet de wethouder dat het vooral steden zijn waar egels zich ophouden? Dus buiten Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland? Kan de wethouder het onderhoudsregime zo aanpassen dat deze budgetneutrale of zelfs kostenbesparende maatregelen niet gewoon kunnen worden doorgevoerd? Hetzelfde geldt voor de klimop, die wordt nu bijna structureel doorgesneden bij een zogenaamd boomonderzoek. Maar de klimop is een belangrijke voedingsbron voor vogels en insecten, dus doodzonde om dit te doen. Laat toch lekker groeien, voorzitter!

Voorzitter, een ander onderwerp. Wij hebben in schriftelijke vragen al aandacht gevraagd voor de Kralingse Plas en het chemisch experiment wat daar aan de gang is, nu nog als proef maar straks mogelijk volop. Het gebruik van lanthaanhoudende klei is zeker niet de structurele aanpak van de blauwalg waar deze Raad middels twee moties om heeft gevraagd. Er zou worden afgezand, maar wij vermoeden dat de kosten een rol spelen en dat het zogenoemde ‘deskundige pleidooi’ voor het gebruik van Phoslock een gelegenheidsargument is. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in ieder geval al op de rem getrapt; zij wil eerst meer weten over lanthaan en de gevolgen voor het milieu. Het Hoogheemraadschap betaalt ook mee aan die structurele aanpak, omwille van de waterkwaliteit. Rotterdam zit erin omdat de gemeente eigenaar is van de Kralingse Plas en vooral de recreatie wil stimuleren. Dit blijft toch een terugkerend thema bij deze wethouder, voorzitter. Het is mensen, mensen, mensen. Natuur en milieu spelen tweede viool.

Voorzitter, we steken ruim 4 miljoen euro in het grondgebied van Lansingerland. Het Lage Bergse Bos krijgt namelijk een opknapbeurt. Wij zijn voor ruim negentig procent sponsor van het Recreatieschap Rottemeren. Is het niet zinvol om het Lage Bergse Bos dan maar bij Rotterdam te voegen? Zo stonden eerder de grenzen van het recreatieschap ter discussie, en het was aan een motie van ons te danken dat wij niet willen tornen aan die grenzen. Gaan de gemeenten Lansingerland en Zuidplas ook geld steken in Rotterdam, omdat hun inwoners hier wel de lusten pakken maar niet de lasten?

Volgend jaar krijgt Diergaarde Blijdorp €860.000 voor NME-activiteiten. Hoe gaat de wethouder de prestatie meten? Is dat aan de hand van de ‘handjes’ die Blijdorp hiervoor beschikbaar stelt, en neemt hij in ogenschouw dat er bij de afdeling educatie ook ontslagen gaan vallen? Dat heeft de directeur van de diergaarde in ieder geval in de krant gesteld.

Voorzitter, wat is er eigenlijk met de Visie Openbare Ruimte gebeurd?

En tot slot, voorzitter. We moeten ook een oordeel vellen over de belastingverordeningen. Die zijn voor wat betreft de portefeuille van wethouder Wijbenga wel prima, maar volgens mij heeft hij de gevolgen van corona niet meegewogen in de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In de begroting staat: “De verwachting is dat de gemeente in ongeveer 44.000 gevallen kwijtschelding zal verlenen.” Waar is dit op gebaseerd? Is dit getal geïndexeerd? Wij verwachten veel meer kwijtscheldingsgevallen, en dat betekent dat ofwel de afvalstoffenheffing omhoog moet ofwel de algemene kas moet worden aangesproken. Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Afwegingskader Vervoerplannen MRDH

Lees verder

Bijdrage: Armoedebestrijding in de Begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer