Bijdrage: Buiten­ruimte in de Begroting 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 30 oktober 2019

30 oktober 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet de goede voornemens, maar zou dingen toch anders willen zien. Alles wordt steeds weer benaderd vanuit de effecten voor de mens. Doelen worden gemeten in termen van tevredenheid, groei in aantal bezoekers, goede bereikbaarheid. Weer gaat het nergens over de intrinsieke waarde van de stadsnatuur en dat we het daarom moeten beschermen en versterken.

De wethouder wil twintig hectare nieuw groen aanleggen. Dat juichen we natuurlijk toe, mits het hoogwaardig is en van die kwaliteit en toegankelijkheid is dat het groen het algemene belang van de Rotterdammer dient. Het verbaasde mijn fractie dan ook dat de wethouder verantwoordelijk voor bouwen eind vorige maand een ronkend persbericht uitstuurde over de multifunctionele daken en dat we groen in de toekomst toch vooral in de hoogte moeten gaan zoeken. Terwijl hij tegelijkertijd in al het kwetsbare openbare groen druk aan het bouwen is. Hoe denkt de wethouder over de uitspraken over onzichtbaar-hoog-in-de-luchtgroen? Klopt het dat een groot deel van het nieuwe groen op de Rotterdamse daken te vinden zal zijn?

Het groen en de stadsnatuur staat onder druk en die druk zal blijven toenemen door de, ik blijf het gewoon zeggen, bouwmanie van de heer Kurvers. We hebben het hier onlangs al eens over gehad bij de visie Openbare ruimte, maar ik blijf het herhalen: groen delft steeds weer het onderspit en zal dat blijven doen zolang er geen strikt natuurbeleid komt. Beleid dat de belangen van het groen beschermt en de versterking en verbinding ervan als doel heeft, is volgens ons en experts echt noodzakelijk. Beleid dat zorgt voor een sterke verankering van het groen in het stedelijk weefsel. Het college toont te weinig ambitie hierop. Inspireren, enthousiasmeren en stimuleren is simpelweg niet genoeg om de natuur in onze stad te beschermen en te versterken. Ik vraag dan nog maar weer eens aan de wethouder hoe hij de groenbelangen gaat verdedigen tegenover de bouwopgave, die wij ook erkennen, van de heer Kurvers. Hoe gaat de wethouder een volgebouwde stad waar alleen ergens ver in de lucht wat groen te vinden is, voorkomen?

Dan over het bestaande groen. Daar horen wij verontrustende geluiden over. Op veel plekken in de stad is er sprake van achterstallig onderhoud. Terwijl het college schrijft dat parken, bomen en plantsoenen duurzaam worden onderhouden. Duurzaam voor de portemonnee of duurzaam voor het groen? Zeer slecht onderhouden perken, bodemverdichting, verschraling van de begroeiing. Volgens de medewerkers komt dat doordat de plantsoenendienst ernstig is uitgehold. Daar maakt onze fractie zich zorgen over. Een goed werkende en goed uitgeruste plantsoenendienst is noodzakelijk voor kwalitatief goed groen in de stad. Graag een reactie van de wethouder over de huidige staat van de plantsoenendienst en of hij plannen voor verbetering heeft. Ik overweeg hier een motie, namelijk over hoeveel er de afgelopen jaren is uitgegeven aan onderhoud. Zit daar een daling in?

Met het nieuwe groen wil de wethouder ook werken aan een betere biodiversiteit in de stad. Daarover wil ik een punt van zorg naar voren brengen. Onderdeel van het groen in de stad zijn jaarlijkse bloembollen. In een rapportage uit de vorige periode over de vergroening van versteende wijken las ik dat er destijds langs de Lange Hilleweg maar liefst een miljoen bloembollen zijn geplant. Weet de wethouder hoeveel bloembollen er tegenwoordig jaarlijks worden geplant in de buitenruimte? Ik vraag dit omdat onderzoek van Greenpeace heeft aangetoond dat de sierteeltsector kampioen gifgebruik is. Siertelers in Nederland gebruiken opvallend veel pesticiden, gemiddeld 134 kilo per hectare voor bloembollen. Ter vergelijking: voor groenten wordt 4 kilo gif per hectare gebruikt. En van dit gif gaan bijen en vlinders dood.

Niet-biologische bloemen en planten in de buitenruimte dragen dus alleen maar sterker bij aan de zorgwekkende situatie van bijen en andere bestuivers. Kun je je voorstellen wat een miljoen gifbommetjes aan de Lange Hilleweg voor effect moet hebben gehad? Wij vinden dit zeer onwenselijk. Hoe denkt de wethouder daarover? Graag een reactie. Het enige wat echt goed is voor deze diertjes is biologische beplanting. Mijn vraag aan de wethouder is daarom of hij de ambitie wil uitspreken om op termijn volledig over te stappen op biologische bloembollen voor in het gemeentelijk groen? Gezien de nood in insectenland en de verantwoordelijkheid van de gemeente lijkt me dit niet meer dan logisch. Ik overweeg hier een motie. Graag een reactie.

Omdat de twintig hectare nieuw groen voor een groot deel bestaat uit particulier groen, zouden we biologische beplanting op bijvoorbeeld bedrijventerreinen het liefst verplicht zien. Maar dit college kennende zijn ze daar niet van. Is de wethouder dan op zijn minst bereid in zijn groenbeleid bedrijven en particulieren voor te lichten over de gevolgen van 'niet-bio' en erop aan te dringen biologische beplanting aan te brengen of te stimuleren door bijvoorbeeld een subsidie? Ook hier overweeg ik een motie. Graag een reactie.

Dan nog een paar kleine andere punten:

  • In de begroting staat dat de gemeente aan de slag gaat met “de bevordering van afvalscheiding door onder andere het scheiden financieel aantrekkelijker te maken'. Ik dacht dat de gemeente ging stoppen met gescheiden inzamelen. Klopt het dan wel wat er in de begroting staat?
  • Taakveld 5 over openbaar groen en recreatie, te weten kunstgras als inzet bij een klimaatbestendige stad en voor opvang hevige regenval. Mijn fractie maakt zich hier zorgen over. Het RIVM waarschuwt voor ecologische risico’s. Stoffen uit de korrels lekken weg met het regenwater, met sterke verontreiniging van bermgrond en bodems als gevolg. Dit is slecht voor het ecosysteem. Is de wethouder bekend met de ecologische risico’s? Op hoeveel plekken wordt kunstgras op kratten gebruikt of zijn hier plannen voor?

Tot zover Voorzitter,

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bouwen en wonen in de Begroting 2020

Lees verder

Bijdrage: Sport in de Begroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer