Bijdrage: Biodi­ver­si­teits­kader


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 27 september 2023

27 september 2023

Voorzitter,

Mooi werk, dit biodiversiteitskader. Naar ons weten is er nog nooit zo specifiek ingezoomd op de stadsnatuur van Rotterdam, de soortenrijkdom in onze buurten, wijken en gebieden, en de kernbiotopen die kans bieden om de biodiversiteit te versterken. We zijn blij dat het onderwerp stevig op de agenda staat en we met dit kader aan de slag kunnen.

Voorzitter, door klimaatverandering zitten we midden in een massa-extinctie. Soorten sterven massaal uit, met een snelheid van een factor 100 ten opzichte van autonome ontwikkelingen. Al stuit je in de literatuur voor sommige soorten ook op een tienvoud daarvan. We staat erbij en kijken ernaar. De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis kun je niet los zien van elkaar. Er is geen enkele crisis die meer dieren doodt dan de afname van soortenrijkdom als gevolg van klimaatverandering. Op de thermostaat thuis is het verschil van een halve graad misschien niet te voelen, maar de planeet voelt die wél. Als we niet uitkomen op 1.5 graden Celsius opwarming maar op 2 graden Celsius, áls dat lukt, dan zal dat twee keer zoveel insecten, planten en gewervelde dieren raken in hun leefomstandigheden. Dit exponentiële drama moeten we coûte que coûte tegengaan.

Klimaatbeleid is de onderlegger van biodiversiteitsbeleid. Dit mag echt veel prominenter naar voren worden gebracht. We snappen ook dat het college dit niet alleen kan oplossen. Het is toch vooral een exogene variabele.

Wat zeker niet exogeen is, is de verstedelijking van Rotterdam. Het omzetten van onverhard naar verhard terrein. Dit zijn bewuste politieke keuzes, het kiezen voor binnenstedelijk bouwen. Onze kritiek over de effecten van verdichting op biodiversiteit vertoont een parallel met die op het klimaatadaptatieprogramma van de gemeente, namelijk dat werken aan een groene, weerbare, biodiverse stad wordt ingekaderd en gelimiteerd door de bouwagenda van dit gemeente.

De grote troef van dit kader is dat we vanaf nu integraal gaan werken. Maar je moet je dan voorstellen dat de biodiversiteitsmensen van de wethouder vanaf nu aan tafel gaan met de bouwmensen van stadsontwikkeling, die een volkstuin of natuurpolder barstensvol natuurrijkdom omploegen tot woonwijk. Om daarna voorstellen te mogen doen over aanplant van inheemse natuur of natuurinclusieve maatregelen in de gebouwde omgeving. Hoe serieus kun je de biodiversiteitsambities van dit college dan nog nemen? Dixit directeur Bureau stadsnatuur Rotterdam, een van de sprekers tijdens het biodiversiteitsfestival dat deze commissie eind augustus had georganiseerd.

Neem De Esch, al veel besproken in dit huis. Tevens onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, de opvolger van de ecologische hoofdstructuur. Die gaat voor een flink deel op de schop voor een stadsbrug. En daarmee het leefgebied van de liefst 341 soorten die daar dit jaar al zijn waargenomen. Dit weten we uit de Bioblitz die daar dit jaar wordt uitgevoerd.

Het moet overigens nog maar blijken of die samenwerking tussen bouwen en natuur van de grond komt. Het baart ons zorgen dat, we citeren: “Het financiële effect van het biodiversiteitskader en uitvoeringsagenda voor bouw- en gebiedsontwikkelprojecten is expliciet geen onderdeel van de financiële besluitvorming, dat wordt nog nader uitgewerkt.” Je zou er zo overheen lezen. Daar gaan we wat aan doen.

Voorzitter, we hebben voor de gemeenteraad straks mooie voorstellen in petto om het Biodiversiteitskader aan te scherpen. We willen de wethouder concrete handvatten bieden om zijn agenda uit te kunnen rollen over de stad. Want een leefbare planeet begint hier. Voor die leefbare planeet noemen we bijvoorbeeld: tiny forests aanleggen, voor natuureducatie. Een lobby richting waterschappen voor een hoger waterpeil, om grondwater op positie te behouden en onderwaterbiodiversiteit te versterken. De vier v’s van verblijf, voortplanting, verbinding en voedsel gaan pas echt renderen bij de vijfde v van variatie. We willen een natuurverordening om zo de ecologische hotspots in de stad te beschermen tegen bouwwoede. Allemaal in het belang van deze wethouder. Wat ook in zijn belang is om natuurinclusiviteit een plek te geven in het grondbeleid dat er aan zit te komen. Verder willen wij bij majeure ruimtelijkeordeningsplannen een inzicht in de baten en lasten die daarmee samenhangen. Bij de eerstvolgende inkoopronde van groenonderhoud zien we graag dat lokale initiatieven kunnen meedingen. Die leggen het nu steevast af in een aanbesteding en daarmee gooi je veel lokale kennis weg. Tot slot roepen we de wethouder op de campagne voor een Nationaal Park Rotterdam in de volle breedte te omarmen.

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Ontwerp-partiële herziening omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank

Lees verder

Bijdrage: Kadernota vastgoed (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer