Bijdrage: Begroting 2023, porte­feuille financiën (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BOFV op 3 november 2022

3 november 2022

Voorzitter,

Eerst over het raadsvoorstel over het weerstandsvermogen en risicobeheersing. Klimaatschade wordt niet als risico geduid. Klimaateffecten als overstroming van zee- of rivierzijde zijn beslist niet theoretisch. We hoeven maar naar de zomer van 2021 te kijken hoe klimaatschade eruit kan zien.

Het college ziet klimaatschade als niet-kwantificeerbaar risico, waar jaarlijks €50 miljoen voor staat. Waarom niet kwantificeerbaar, voorzitter? Onlangs hebben wij een uitgebreide inwerksessie over de GREX gehad, de grondexploitatie. Jaarlijks wordt de GREX-portefeuille herzien, op basis van nieuwe inschattingen van alle risico’s en ook met Monte Carlosimulatie. Deze gemeente is van plan flink buitendijks te bouwen, met duizenden woningen in projecten als Feyenoord City, M4H, Schiehaven-Noord en op Katendrecht. Het zijn zo met gemak 10.000 woningen in kwetsbaar gebied. Waarom zouden overstromingen niet kwantificeerbaar zijn, of droogte op basis van klimaatprognoses?

Het ligt in de rede dat er ooit landelijke wetgeving komt over minimale uitgiftepeilen, dus ophoging van het maaiveld. Of dat de dijken moeten worden opgehoogd. Ook dat zijn financiele risico’s. Voor wie zijn dan de kosten?

Voorzitter, ons verzoek aan de wethouder is om klimaatschade toe te voegen als risico. Graag een reactie.

De Begroting 2023 kent een stelpost van tweehonderd miljoen euro. Het is wellicht nog te billijken dat in het coalitieakkoord gewag wordt gemaakt van een maatregelenpakket voor bezuiniging op de zorg, in afwachting van uitwerking, maar dat kan echt niet meer in ons belangrijkste kader. We brengen graag in herinnering dat Leefbaar Rotterdam zich zorgen maakt over zogenoemd Grieks begroten, maar deze wethouder doet dat op anabolen steroïden. Niet goed dus, voorzitter. Heeft de wethouder al gesproken met de provincie als toezichthouder van de begroting? Zo nee, hoe weet hij dat dit stand houdt?

We zijn ons verder rot geschrokken over de erfpachtconversie. Blijkbaar kunnen er ongevraagd honderden miljoenen onze kant opkomen. Leuk voor een zittend college, maar ja. Dat was wel ons tafelzilver. Erfpachters van gemeentelijke grond met DAEB, maatschappelijke voorzieningen en bedrijventerreinen kunnen volgens geldend beleid converteren, de gemeente staat ervoor open. Hoe stuurt de wethouder financiën op grote sommen geld die eenmalig naar ons toe komen? Waarom worden niet dezelfde revolverende uitgangspunten gehanteerd bij erfpachtconversie als bij de Enecomiddelen? Waarom was interventie van de raad hieromtrent überhaupt nodig?

Wordt het niet tijd ons conversiebeleid te herzien, mede met oog op behoud van investerend vermogen voor de toekomst? Wat moeten toekomstige colleges zonder structurele reguliere erfpachtbaten?

Voorzitter, over de Rotterdamse investeringsmotor. We maken ons zorgen over de inzichtelijkheid van het revolverend karakter, de zogenoemde groei-met-groeisystematiek. Het is ons niet duidelijk hoe en wanneer inkomsten voortkomend uit uitgaven uit de RIM van nu nog een kleine miljard euro terugvloeien. De begroting laat het niet zien. De begroting laat wel de bedragen zien: we kunnen dus de bedragen nagaan die worden gestort in de pot voor allocatie en de egalisatiereserve. Maar hoe schrijft de wethouder extra inkomsten of lagere lasten toe aan een besteding vanuit investeringen? De spelregels voor voeding van de RIM komen uit 2020 en het gaat hier om bespaarde rente en een derde aan groei van de algemene dekkingsmiddelen, zoals het Gemeentefonds, OZB, logiesbelastingen en parkeerbelasting.. Waar is de uitsplitsing? Wanneer stelt hij een programmabudget naar beneden bij vanwege lastenbesparing, ter voeding van de RIM? Het is simpelweg niet na te gaan. Wij willen graag voortaan een uitsplitsing van de middelen die terugvloeien.

Bestaat de LTIP nog, de langetermijninvesteringsplanning? De LTIP is onderdeel van de investeringsspelregels, hierop zouden we bijvoorbeeld kunnen lezen wat het college meerjarig van plan is. We kunnen ‘m niet vinden, het begrip is verdwenen.

Waarom komt het raadsvoorstel over de investeringen niet overeen met de investeringsparagraaf uit de begroting? Het voorstel van het college is om €87 miljoen van de reguliere investeringsruimte uit te geven, bijvoorbeeld een extra €14 miljoen aan de Roseknoop. Het is niet na te lezen op de begrotingswebsite. Graag een uitleg. Dito met de kredietvoorstellen in het raadsvoorstel voor vaststelling van de begroting, de tabellen komen niet overeen met de begrotingswebsite.

Tot slot voor dit moment een vraag over de verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen van volgend jaar. We zijn blij dat het college de verordening heeft aangepast naar aanleiding van onze technische vragen. Nu mogen aanvragers van kwijtschelding wat meer geld in kas hebben, handig bijvoorbeeld als je wilt sparen voor je studerend kind of een voorziening treft als je koelkast of wasmachine een keer stuk gaat. Elke verruiming van de doelgroep die in aanmerking komt, juichen we toe.

We willen weten waarom de wethouder geen gebruik maakt van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 die netto kosten gemaakt voor kinderopvang niet aanmerkt als bezit. Dit zijn onvermijdbare bestedingen voor veel gezinnen en kunnen dus niet flexibel worden ingezet. Met gebruikmaking van bestaande regelgeving komen meer huishoudens terecht in aanmerking voor kwijtschelding. Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Begroting 2023, portefeuille buitenruimte (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Begroting 2023, beleidsveld zorg (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer