Bijdrage: Begroting 2023, porte­feuille buiten­ruimte (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 2 november 2022

2 november 2022

Voorzitter,

De belangrijkste vraag van de dag: komt het college volgend jaar met een nieuwe Nota dierenwelzijn? Zo ja, hoe komt de nota eruit te zien? Wij willen dat ook dierenrechten een integrale component vormen van nieuw dierenwelzijnsbeleid. De rechten van het dier komen naar voren op alle beleidsterreinen, denk bijvoorbeeld aan dierondersteunende interventies in de zorg, het evenementenbeleid, armoedebestrijding met de dierenvoedselbank, al dan niet natuurinclusief bouwen, deelnemingen in Life Sciences & Health die dierproeven al dan niet faciliteren, aanplant van nieuw openbaar groen, verbonden partijen als de recreatieschappen, verkoop van levende dieren op gemeentelijke markten en natuurlijk handhaving op de Wet dieren en het Besluit houders van dieren op gemeentegrond.

De huidige insteek van het college is dat dierenwelzijn zover reikt als een subsidie aan Karel Schot en De Houtsnip, plaagdierbeheersing en de wettelijke taak in het opvangen van zwerfdieren. Dat is te minimalistisch, voorzitter. Wel lezen we in de begroting dat het college wil inzetten op “gecombineerde acties in overlappende beleidsvelden”, maar dat het hier slechts een uitvoeringsprogramma betreft. Het is tijd voor een visie op dierenrechten, zeggen wij tegen de wethouder. We horen graag wat we kunnen verwachten.

En dan verwachten we bijvoorbeeld dat het college zich uitspreekt tegen het vergassen van duiven op Rotterdam Centraal. Het college zit in een VvE-constructie met ProRail en de NS voor het stationsgebied en laat beheer van het treinstation over aan de NS. Die hebben dit jaar tot in de zomer al 25 duiven vergast. Die duiven hebben intrinsieke waarde en zijn onderdeel van de stadsnatuur. We willen dat het vergassen stopt en komen hiervoor met een motie.

Voorzitter, tijdens een werkbezoek aan Recreatieschap De Rottemeren zo’n drie weken geleden bleek uit navraag bij de terreinbeheerder dat stroperij “heel vaak” voorkomt. Het ‘heel vaak’ is een direct citaat van Staatsbosbeheer. Wij willen een actieplan om stroperij in de Rottemeren tegen te gaan van onze wethouder dierenwelzijn en dierenrechten, tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van het recreatieschap. Zijn voorganger sprak eind 2020 over stroperij al als een “hardnekkig probleem”, maar beleidsmatige opvolging ontbreekt vooralsnog. De werktijden van de drie fte aan boa-capaciteit zijn niet ’s nachts, terwijl juist in nachtelijke uren stroperij het meeste voorkomt. Wij komen met een motie voor een handhavingsactieplan om stroperij tegen te gaan.

Het Recreatieschap Rottemeren bezit ook wateren, en daarmee visrecht. Die machtigt zij aan Hengelsportvereniging Groot-Rotterdam, zoals de gemeente dat ook doet. Wij willen dat dit stopt, omdat vissen pijn kunnen ervaren als gevolg van hengelen. Onze wethouder dierenwelzijn en dierenrechten is voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap en kan zich hiervoor inzetten. Ook hiervoor een motie.

Over vissen gesproken. De wethouder stelde in eerste instantie dat er op Rotterdams grondgebied vier locaties zijn waar een visserijvrije zone wordt ingevoerd: Leuvekolk, de gemalen Noord-Kethelpolder en Schieveen, snoekenpaaiplaats Kralingse Plas en de vistrap in de Bergse Achterplas. Uit navraag blijkt evenwel dat er nog veel meer visvriendelijke gemalen zijn. Zo zijn er vispassages bij gemalen Westland en Hofweg en visvriendelijke pompen bij gemalen Noorderkanaalweg, Bergpolder, Essenburgsingel, wederom Kralingse Plas en Mr. U.G. Schilthuis. Daarnaast is er nog een tweede snoekenpaaiplaats in de Oranjebonnen. Begrijpen wij goed dat de wethouder dierenwelzijn en dierenrechten ook hier een visserijvrije zone aanbrengt, te weten een hengelverbod van 250 meter tot aan deze vismigratievoorzieningen? Wij tellen dan in totaal 12 visserijvrije zones, klopt dat? Hoe loopt het in de voorbereiding te komen tot de verboden met andere waterbeheerders, naar verwachting eind 2023? Kan de wethouder toezeggen de commissie te informeren over de invoer van alle visserijvrije zones in de stad bij vismigratievoorzieningen?

Voorzitter, we gaan nog spreken over de natuurkaart en hoe die zich verhoudt tot het behouden van de rijkdom aan wilde dieren in de stad. Wel hebben wij al de stukken over het natuurmeetnet maar ook de biodiversiteitsrapportages ingezien. Het inzicht van de gemeente in stedelijke biodiversiteit hangt heel erg samen met de bereidwilligheid van de Rotterdammers om waarnemingen van soorten door te geven. Je ziet dus een hele sterke fragmentering van binnengekomen waarnemingen en Bureau Stadsnatuur spreekt dan ook over kennislacunes. Tegelijkertijd wil deze wethouder meer gebruik gaan maken van burgerwetenschap. Dat lijkt ons een goed idee, want liefde voor stadsnatuur begint met kennis. We willen met een motie komen om Rotterdammers de mogelijkheid te bieden binnen het liefst een bestaande appfunctie van de gemeente waarnemingen door te geven. Prima als deze vervolgens worden gelinkt met de nationale databank voor flora en fauna. Ons doel is de laagdrempeligheid te verlagen en zo ruim 650.000 Rotterdammers te enthousiasmeren deel te nemen aan de biodiversiteitsmonitor. Graag een reactie van de wethouder op ons motievoorstel.

Tot slot over klimaatadaptatie, voorzitter. We hebben overal gezocht maar eigenstandig budget voor klimaatadaptatie in de begroting lijkt verdwenen. Dit baart ons grote zorgen. De negatieve effecten van klimaatverandering dienen zich aan. Zo was afgelopen zomer door en door dor en droog, met jonge bomen die het begeven en hittestress bij onze inwoners. Juist nú zou het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord van toepassing moeten zijn. Waar is het Weerwoord gebleven? Komt er een herijking van ons klimaatadaptatieprogramma? Welk bedrag hebben we beschikbaar voor klimaatadaptatie? Welke urgentie voelt de wethouder?

De tegeltaxi wordt nu betaald uit de Weerwoordmiddelen voor bewonersinitiatieven? Wat gebeurt er als het Rotterdams Weerwoord ophoudt te bestaan? Is er dan nog geld voor het ophalen van tegels, stenen en zand bij Rotterdammers die hun tuin willen vergroenen? Wanneer stopt de pilotfase van de tegeltaxi en wordt dit gewoon staand beleid?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Begroting 2023, portefeuille bouwen (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Begroting 2023, portefeuille financiën (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer