Bijdrage: Ambi­tie­do­cument 2020-2023 van het Sport­be­drijf Rotterdam


25 september 2019

Voorzitter,

De wethouder is de strijd aangegaan met ongezonde voeding. Wij steunen die strijd. Dan is het toch wel gek om op sportaccommodaties in de stad nog steeds te stuiten op een voedingsaanbod dat overwegend ongezond is.

Een van de opdrachten van het Sportbedrijf Rotterdam is als volgt: "Het in opdracht van de gemeente beheren en exploiteren van de binnen- en buitensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen, zwembaden en sportterreinen) in Rotterdam". Dit betekent volgens ons dat de gemeente en niemand anders bepaalt wat er verkocht wordt. De gemeenteraad kan dus bepalen wat er verkocht wordt in de kantines van de gemeentelijke sportaccommodaties. Klopt dit?

Wij willen van de wethouder weten wat hij ervan vindt dat een flink deel van het kantineaanbod nog altijd ongezond is. Ongetwijfeld zal de wethouder in zijn antwoord dan schermen met de richtlijnen voor gezondere kantines, opgesteld door het Voedingscentrum. Die richtlijnen zijn er voor bedoeld de consument te verleiden tot het maken van de juiste keuze. Dat is natuurlijk goed bedoeld. Maar zet het zoden aan de dijk? Allereerst hebben wij een concrete vraag aan de wethouder, namelijk of alle horeca-inrichtingen van het Sportbedrijf voldoen aan de richtlijnen voor gezondere kantines van het Voedingscentrum. Graag een reactie. Een andere vraag gaat over de prestatie-indicator 'Exploitatie en beheer' van de sportaccommodaties. Die wordt genoemd in het ambitiedocument van het Sportbedrijf maar er wordt geen doel aan gekoppeld, kwantitatief noch kwalitatief. Hoe luidt de opdracht van de gemeente aan het Sportbedrijf met betrekking tot exploitatie en beheer?

Kan de wethouder ook vertellen hoe het zit met de uitvoering van het Convenant Gezonde Sportevenementen, waar de gemeente Rotterdam haar handtekening onder heeft gezet?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.