Bijdrage: Aanvraag agen­dapunt over 'Bezwaar­schriften en ziens­wijzen indienen doe je per e-mail'


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie CORONA op 9 april 2020

9 april 2020

Voorzitter,

Ons verzoek is helder. Wij willen dat het college het zogenoemde ‘verkeer langs de elektronische weg’ toestaat zolang de bewegingsbeperkende maatregelen van kracht zijn. Hiervoor kan het college een besluit van algemene strekking nemen op basis van Artikel 2:15 onder lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ons verzoek richt zich op alle terinzageleggingen van ruimtelijkeordeningsplannen waarop een ieder zienswijzen kan indienen, maar ook beschikkingen verstrekt door het college waar belanghebbenden bezwaar op kunnen aantekenen en waarvoor geen mogelijkheid bestaat langs de elektronische weg een standpunt kenbaar te maken. Gelukkig blijkt in het geval van beschikkingen die wij hebben kunnen terugvinden op de website officielebekendmakingen.nl dat belanghebbenden behalve het verzenden van een poststuk ook een webformulier kunnen invullen, mits zij beschikken over Digid. Maar wij weten niet of dat voor alle beschikkingen geldt. En dan is er ook nog de categorie van ingebrekestellingen en dwangsomformulieren die Rotterdamse burgers en bedrijven verplicht per post naar de Dienst belastingen van de gemeente Rotterdam moeten sturen, indien zij zich geschaad voelen in hun belang.

Dit betekent dat belanghebbenden in ieder geval naar een brievenbus moeten lopen, maar wellicht ook naar de winkel voor een envelop en een postzegel. En dat in tijden van corona.

Voorzitter, en dat óók in tijden waarin het bevoegd gezag, momenteel ondergebracht bij de Veiligheidsregio, burgers oproept zoveel mogelijk thuis te blijven. Én in tijden waarin het college met kekke filmpjes de Rotterdammers oproept thuis te blijven. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Antwoord: niet.

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen die wij over dit onderwerp hebben gesteld, blijkt dat de gemeente belanghebbenden juist probeert te helpen. Want zonder handtekening is het beroep of de zienswijze niet-ontvankelijk bij de Raad van State. Dan hebben wij wel nog een feitelijke vraag aan het college die wij niet uit de jurisprudentie konden distilleren: wordt een beroep of zienswijze per e-mail wel ontvankelijk verklaard als verkeer langs de elektronische weg wordt toegestaan? Graag een antwoord van de wethouder.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader verbonden partijen 2019-2022 en governance samenwerkingsrelaties

Lees verder

Bijdrage: Masterplan Rijnhaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer