Bijdrage: 10-maands­rap­portage 2022 (beleidsveld: bouwen)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 7 december 2022

7 december 2022

Voorzitter,

Met de tienmaands wordt besloten de laatste resterende vier miljoen euro voor Schiehaven-Noordgeld naar een andere gebiedsontwikkeling te verschuiven. Al eerder was zeven miljoen verschoven. Met andere woorden, een lege koffer en de aanvraag woningbouwimpuls was ook al niet succesvol. Wat betekent dat voor Schiehaven-Noord en voor de kansen van het burgerinitiatief te komen tot het Lloydpark op de stenen vlakte tussen Schiehaven en Westzeedijk? Kunnen we nog altijd een bestuurlijke reactie op het burgerinitiatief verwachten uiterlijk begin februari volgend jaar? Er ligt hier een gouden kans om met draagvlak van de bewoners iets te doen aan de bizar versteende leefomgeving van de Lloydpier.

Wanneer weet de wethouder of onze aanvraag voor woningbouwimpulsgelden voor M4H wél succesvol is? Dit gaat over de vierde tranche, die eind september sloot.

Voorzitter, het kabinet is duidelijk. Eind november kwam zij met een duidelijke uitspraak over ruimtelijke ordening in het licht van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Buitendijks bouwen is gevaarlijk, luidt het oordeel. Dit volgt op een recent rapport van Deltares die overheden adviseert buitendijkse gebieden te ontzien als locatie voor verstedelijking. Kortom, overstromingsrisicovolle gebieden moeten worden gemeden. Weet de wethouder of niet alleen Schiehaven-Noord, maar ook M4H nog haalbaar zijn als het kabinet zich gaat uitspreken over buitendijks bouwen? Hoe verhouden kabinetsplannen zich tot de buitendijkse verstedelijkingsopgave? Wij komen met M4H, Feyenoord City, Schiehaven-Noord en Katendrecht met gemak op zo’n tien- tot vijftienduizend woningen. Graag een antwoord en anders een schriftelijke appreciatie.

Voorzitter, tot slot. We moeten flink afboeken op onze GREX-portefeuille, €11,6 miljoen aan winstneming. Begrijpen wij goed dat tussen nu en de zomer, waarin de tweede herziening zo ongeveer is opgemaakt, dit gat is ontstaan? Wat zijn de oorzaken? Zijn dit de energielasten die uit de pan zijn gerezen? Wat zegt dit over de raming van onze portefeuille in de begroting voor volgend jaar?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan K.P. van der Mandelelaan 130 (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Procesbrief nieuw beleid Samenleven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer